HOTELL PÅ KANALUDDEN

loading...

Kanaludden nu...   Foto: Kerstin Strandberg.                Kanaludden i framtiden...?   Foton med det tänkta hotellet: Härnösands kommun.

Tillbakablick:
 
Frågan om hotell på Kanaludden har funnits i Härnösand sedan 2009. Den gången avslog kommunfullmäktige planerna. Kommundirektören Sofia Pettersson fick i januari 2014 av Härnösands kommunfullmäktige ett uppdrag att starta en upphandling för att se om det fanns en entreprenör som ville driva och utveckla vår simhall och samtidigt bygga hotell i anslutning till simhallen på Kanaludden. Frågan väckte redan från början stora protester från många medborgare eftersom Kanaludden är ett skyddat riksintresse för kulturmiljövården.
 
Detaljplan för hotell på Kanaludden
 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen

Den 28 november 2016 beslutade kommunfullmäktige i Härnösands kommun att anta ny detaljplan för hotell vid Kanaludden, del av Ön 2:52 m.fl. i Härnösands kommun. Syftet med planen var att bl.a. skapa en byggrätt för ett hotell med nio våningar i anslutning till badhuset på Kanaludden vid Södra Sundet i Härnösand. Hotellets högsta höjd skulle bli drygt 36 meter med en byggnadsarea på ca 1.500 m2 och en bruttoarea på ca 8.000 m2. Planen ligger inom ett område som avsatts som riksintresse för kulturmiljövården. Ett stenkast från hotellet ligger Härnösands kronjuvel, Östanbäcken, en bevarad 1700-talsbebyggelse med oregelbunden planstruktur från 1500-talet.

Fastighetsägare besvärar sig över kommunens beslut att anta detaljplanen
Ett 40-tal fastighetsägare m.fl. besvärade sig över beslutet. Slutligen bedömde Mark- och miljödomstolen att ca 10 fastighetsägare var formellt berörda och besvärsberättigade.


Mark- och miljödomstolen (MMD) upphäver detaljplanen
Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen genom ett beslut 2018-01-30 (mål nr P 3127-16). Domstolen bedömde att detaljplanen skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården och strider därmed mot 3 kap. 6 § miljöbalken.

Kommunen besvärar sig över Mark- och miljödomstolens beslut
Kommunen besvärar sig 2018-02-19 över Mark- och miljödomstolens beslut. Kommunen anförde bl.a. att länsstyrelsen inte hade befogenhet att förtydliga Riksantikvarieämbetets värdetext som länsstyrelsen utfört 2013 på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Mark- och miljödomstolen hade bl.a. hänvisat till länsstyrelsens förtydligande av värdetexterna.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelar prövningstillstånd
Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd 2018-05-24 (mål nr P1816-18).
Ärendet ligger f.n. för prövning hos Mark- och mijljööverdomstolen. Dom förväntas under våren 2019.


Vilka har varit mest drivande i frågan om hotell på Kanaludden?

Jo, Fred Nilsson (S), kommunalråd
Amanda Lind (MP), samhällsnämndens ordf., senare kommunalråd och numera Kultur-, idrotts- och demokratiminister
Sofia Pettersson, kommundirektör
samt
Uno Jonsson, tillväxtenhetens chef.

Här några belysande insändare och en krönika:

allehanda.se 19 juli 2014:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare/hotell-pa-kanaludden-langsiktigt-hallbar-satsning


allehanda.se 16 augusti 2014:
https://www.allehanda.se/artikel/ledare/harnosand-folkomrostar


allehanda.se 22 mars 2014: f.d. stadsarkitekten Hans Thunell:
Folkomrösta om Kanaluddshotellet


allehanda.se 19 sept 2015:
Partierna fortfarande splittrade om hotelletableringen

Fulspelet kring hotellet bakom ryggen på medborgarna

Att allt inte gått rätt till bakom kulisserna när det gäller hur hotellprojektet på Kanaludden baxats fram står utom alla tvivel. Det finns högst anmärkningsvärda fakta kring hanteringen från kommunens sida och minst sagt allvarliga demokratiproblem har visat sig i form av märkliga ageranden från såväl Länsstyrelsen som Länsmuseet Murberget Västernorrland.

Det finns all anledning att titta närmare på hur dessa tre offentliga institutioner hanterat demokratin när det gäller hotellprojektet. Det som alltså från början handlade om ett hotells vara eller icke vara har mer och mer kommit att handla om hur vår kommun överskrider gränserna för demokratiska regler och tillvägagångssätt. Här ska vi undersöka hur det gick till när länsmuseet och länsstyrelsen yttrade sig över kommunens detaljplaneändring för genomförande av ett hotell på Kanaludden.

Mark- och miljööverdomstolen

Den 10 juni kom så Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) till Härnösand för att bedöma om Mark- och miljödomstolens (MMD) beslut att upphäva detaljplanen på Kanaludden var riktigt eller ej. Det var alltså upp till kommunen att bevisa att det tänkta hotellet inte skulle utgöra påtaglig skada på riksintresset och då speciellt på Östanbäcken och domkyrkan.

Mark- och miljööverdomstolen genomför syn på plats i Östanbäcken och på Kanaludden.                                                                                                                                                  Foto: Uno Gradin

Härnösands kommun slår med slägga mot allt och alla i sin överklagan:

Kommunen säger att Mark- och miljödomstolen har missförstått vad riksintresset handlar om.

Kommunen säger att Länsstyrelsen har gjort en felaktig beskrivning av riksintresset.

Kommunen säger att Riksantikvarieämbetets vägledande rapport om modell för bedömning av skada, inte ska anses vara vägledande... Riksantikvarieämbetet som ansvarar för att peka ut områden av riksintresse!

Härnösands kommun kritiserar att några tjänstemän vid länsstyrelsen var kritiska mot detaljplaneförslaget redan innan MKB:n (Miljökonsekvens-beskrivningen) var upprättad.

Kommunen jämför Kanaluddsprojektet med Slussenprojektet i Stockholm. Slussen som ligger inom riksintresse håller på att vittra sönder och måste rivas. Hur kan man jämföra ett nytt hotell, som ska byggas på jungfrulig mark ett stenkast ifrån en av de viktigaste värdekärnorna i Härnösand, med Slussenprojektet?

Inriktningen i kommunens överklagan: Alla andra har gjort fel. Det är bara Härnösands kommun som gjort rätt! Är det någon som blir förvånad över kommunens slutsatser? Nu ska nya skattepengar rulla till överklagningskostnader...

Allehanda.se 20 februari 2018:

Kommunen överklagar detaljplanen av tänkta hotellbygget på Kanaludden - "Kritiken är obefogad"

 

Exploateringsintresset kontra skyddet av ett riksintresse

Kommunen har kontinuerligt under planprocessen hävdat att det är viktigt att exploateringsintresset får gå före skyddet av den riksintressanta miljön vid Kanaludden och Östanbäcken. Vad kommunen inte tagit till sig är att exploateringsintresset inte kan vägas mot skyddet av ett riksintresse.
Det kommunen anför om hotellbyggnadens vikt för Härnösands framtida stadsutveckling kan inte beaktas vid rättsprövning då det är en sådan fråga som inte får påverka bedömning av påtaglig skada på riksintresset.

 
Mark- och miljödomstolen gick i denna del på vår linje och skrev i domen "Enligt avvägningsreglerna i 3 kap. miljöbalken kan ett riksintresse endast vägas mot andra samhällsintressen av riksintresse. En enskild exploatörs önskemål om att exploatera ett visst område för t.ex. ett hotell är inte ett sådant intresse."
 

Östanbäcksgatan.                                                                                                                                                        Foto: Uno Gradin

Anställd som expert, men fråntagen rätten att utöva sin yrkesroll i en process där demokratiska spelregler åsidosätts. Hur ska det sluta?
Svante Blomqvist

allehanda.se 7 juli 2016:
Debatten rasar vidare kring hotellbygget - kommunen sätter demokratin ur spel

 

Anställd som expert, men fråntagen rätten att utöva sin yrkesroll i en process där demokratiska spelregler åsidosätts. Hur ska det sluta?
Svante Blomqvist

allehanda.se 7 juli 2016:
Debatten rasar vidare kring hotellbygget - kommunen sätter demokratin ur spel

 

Östanbäcken.                                       Foto: Kerstin Strandberg

Kanaludden i Härnösand är del av ett riksintresse för kulturmiljövården.
 
Riksantikverieämbetet beskriver här vad begreppet riksintresse innebär.

Insändare i TÅ 26 september 2017:

"Genom påhopp försökte han (Fred Nilsson, red:s anm.) anklaga människor för sabotage mot hotellbyggnadsplanerna. Att folk har rätt att överklaga politiska idéer och beslut, det bortser kommunalrådet ifrån, och bär sig illa åt mot företagare med flera i den kommun han ska leda. Borde inte ett kommunalråd uppträda lite ödmjukt mot oss medborgare och begripa, att han inte kan bete sig hur som helst. "


Att folk har rätt att överklaga beslut bortser kommunalrådet från
 

Tanken är inte heller att fördröja hotellbygget, som kommunalrådet tycks tro. Utan att, med till buds stående medel, helt stoppa det, på den plats som utpekats. Duktiga företagsledare, som inte dansar efter hans pipa, verkar kommunalrådet, på ett eller annat sätt, vilja se till att bli av med. Det ger inte någon goodwill för Härnösand, att medverka till att den ene efter den andre blir avskedad, avsatt eller avslutar sin verksamhet.
Kjell Karlsson

Mark- och miljödomstolen

Skiss Kanaludden.                                      Ur detaljplanehandlingarna Härnösands kommun.

Mark- och miljödomstolen synar på plats miljön vid det planerade hotellbygget på Kanaludden.                                                                                                                                         Foto: Örjan Leek

allehanda.se31 jan 2018:
Härnösands kommun gick emot länsstyrelsens experter: " De lyssnade inte på oss"

 
"I domen från Mark - och miljödomstolen har stor hänsyn tagits till riksintresset för kulturmiljövård. Det är ett nationellt intresse som staten äger fullt ut.
 
Härnösand beskrivs i domen som ”Norrlands Aten” och i Lubbe Nordströms ”Öbacka” förknippas Härnösand med en speciell roll i Norrlands historiska utveckling och kulturliv.
"Det är en stifts- och residensstad med mångsidiga förvaltningsfunktioner, framträdande nyklassicistiska karaktärsbyggnader och en bebyggelse som visar den äldsta strandbundna planstrukturen och gradvis utveckling mot allt större regelbundenhet."

 
Domstolen slår fast stadens speciella roll i Norrlands historiska utveckling och kulturliv.
 
– Vi påpekade riksintresset redan när processen påbörjades. Av någon anledning har man inte lyssnat på oss. Det är lite tragiskt att det gått så här långt, säger Peter Persson (antikvarie på länsstyrelsen, red:s anm.)."

20 december 2017:
 
Månadsbladet Yippie skriver i sitt senaste nummer 8 sidor PR-text för hotellet. Ingenstans står vem som författat texten. Ren reklam alltså. Häpnadsväckande!
 
Man kan fråga sig vad syftet är med Yippies reportage? Varken förespråkarna eller motståndarna till hotellbygget kan idag påverka utgången av Mark- och miljödomstolens prövning av om detaljplanen ska tillåtas eller ej. Debattstadiet är överspelat. Det mesta är sagt och tyckt. Felaktigheterna och vinklingarna av sanningen fortsätter att trummas ut och jag tror ingen orkar bemöta dessa och till vilken nytta skulle det vara?
 
Är meningen att försöka påverka domstolen eller är meningen att ge de som i demokratisk ordning överklagat planen smäll på fingrarna? Båda alternativen känns respektlöst och panikartat. Är det så att paniken börjar sprida sig för att detaljplanen inte kan tillåtas och stödtrupperna börjar med att rigga upp ett försvarstal till en gigantisk felsatsning.
 
Man förundras. 
  
Det kan bara påminnas, för de som inte är insatta, att för att hotellbygget ska bli av krävs bygglov. Och för att få bygglov krävs ny detaljplan. Och någon sådan detaljplan finns ännu inte. Den av kommunen antagna detaljplanen är överklagad i demokratisk ordning och prövas för närvarande i domstol.
 
Om domstolen inte upphäver planen så har kommunen bedömt förutsättningarna för planen rätt.
 
Om domstolen upphäver planen måste projektet platsa som en av de största kommunala felsatsningarna i modern tid.
 
Och då handlar det inte om för eller emot hotellet utan om den risk som de flesta sakkunniga varnat för och kommunen negligerat.
 
Det hade räckt med 5 rader för att beskriva detta.
 
Nu är det bara att sitta lugnt i båten och bida tiden an.
 
God Jul!
 
Lars-Erik Eriksson
 
P.S. Annonspriset för ett uppslag i Yippie är 45.200 kr. Fyra uppslag för att göra reklam för en sak som man inte kan påverka...

Allehanda.se 29 november 2017:
 
Äntligen, efter att i flera år så gott som uteslutande lyft fram kommunledningens argument, börjar TÅ ge utrymme för argument från de som inte vill ha något hotell på Kanaludden.
 
I artikeln finns en oklarhet när det gäller avtalet som knyter hotellet till en entreprenad av simhallen. Det överskott som Lars-Erik Eriksson talar om, ett överskott på runt 2,5 miljoner kr per år i 20 år, är den vinst som beräknats att entreprenören Attini skulle göra, utan att ö.h.t. göra några som helst förändringar i verksamheten. Så 50 miljoner fördelade på 20 år är den bonus som Attini får av våra skattemedel i kommunen, för att han tar över driften av simhallen. Detta oavsett om hotellbygget blir av eller inte! Som avtalet är konstruerat finns det risk att Attini Hotel AB får driften av simhallen men inte behöver bygga något hotell. Detta är verkligen något att begrunda. Är vi skattebetalare verkligen beredda att låta kommunen driva igenom ett sådant upplägg? Den ekonomiska analysen går att ladda ned här för den som är intresserad.
 
Motståndarna mot hotellbygget i Härnösand: "Vårt mål är att det inte byggs något hotell"

Mark- och Miljödomstolen besöker Härnösand

Parternas gemensamma marsch mot det kommande beslutet.                                                                         Foto: Örjan Leek

23 november 2017:
Sammanträde med Mark- och miljödomstolen
  
Idag var Härnösands kommun och de överklagande parterna kallade av Mark- och Miljödomstolen till sammanträde i Ångermanlands Tingsrätt i Härnösand för att behandla frågan om detaljplanen för hotellbygget. Ombud för de överklagande fastighetsägarna, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster var lantmätare Lars-Erik Eriksson. Kommunen företräddes av advokater från advokatbyrån Mannheimer & Swartling, Stockholm. Konsultfirman Sweco, som utfört Miljökonsekvensbeskrivningen, företräddes av två konsulter.

Parterna redogjorde för sina respektive ståndpunkter och vittnesförhör hördes med tre vittnen. Därefter höll domstolen tillsammans med parterna syn på plats, dvs en promenad från domkyrkan, genom Östanbäcken till Kanaludden och simhallen, där överläggningarna fortsatte och avslutades. Domstolsförhandlingarna bevakades i den senare delen av SVT Västernorrland.

Domstolen meddelade att beslut sannolikt kan meddelas inom två månader.

SVT Västernorrland 23 november 2017:
Hotellplanerna på Kanaludden i rätten

2 minuter och 35 sek in i sändningen: svtplay.se Lokala Nyheter Västernorrland

Sammanlagt har 24 överklaganden lämnats in till Mark- och Miljödomstolen angående kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplaneändringen för hotell på Kanaludden. Överklaganden från privatpersoner finns att läsa/beställa från kommunens diarium. Övriga överklaganden finns utlagda här nedan:

Överklaganden till Mark- och Miljödomstolen av detaljplan för hotell på Kanaludden

Det är anmärkningsvärt att kommunledningen inte lyssnat på all sakkunskap som varnat för denna utgång.
Lars-Erik Eriksson

Kommunens näringsliv tappar långt mer än 3 miljoner kr per månad på att kommunen inte har fokuserat på viktiga frågor som har varit genomförbara.
Lars-Erik Eriksson

Insändare TÅ 12 december 2017:
 
"Exploatörens intresse av att bygga ett hotell på Kanaludden måste i första hand ses som ett enskilt affärsintresse som inte är ett dispensskäl. Att det finns ett allmänt intresse av att bygga en konferensanläggning i Härnösand kan vi förstå men då får det inte innebära att man bryter mot lagen. Det finns andra platser där intresset kan tillgodoses.
 
Härnösands Naturskyddsförening anser att det är viktigt att kommunen är laglydig när planer upprättas. Om man anser att lagen är ett hinder för att genomföra idéer man tror på så kan man inte bara sätta sig över miljöbalken utan man får verka för att lagen ändras."
 
Naturskyddsföreningen: Hotellbygge på Kanaludden strider mot lagen - viktigt att kommunen är laglydig

Om exploatören endast kan acceptera Kanaludden finns det anledning att ifrågasätta behovet av ett nytt hotell.
Härnösands Naturskyddsförening

Den enligt Attini utdragna processen kallas demokrati.
Monica Boij
Anders Berglund

Detaljplan för hotell på Kanaludden
Här finns handlingarna
 

15 augusti 2017:
Läget i hotellfrågan
 
Många undrar om hotellbygget på Kanaludden är avgjort efter alla skriverier (senast idag i TÅ) i olika fora. Nej, det är bara kommunen som vill förmedla en bild av att ärendet är i princip klart.
  
Det som Mark- och miljödomstolen nu har tagit ställning till är att de som överklagat och inte bor i Simhallens närområde skall anses inte vara berörda och därmed inte besvärsberättigade. De har som det heter på domstolsspråk avvisat besvären. Även föreningen Utveckla Härnösands besvär har avvisats av skälen att föreningen inte uppfyller de kriterier som Plan- och Bygglagen kräver (föreningen ska ha bedrivit verksamhet i minst tre år och ha minst 100 medlemmar m.m.)
  
Nu har vi dock en handfull personer som bor i Simhallens närområde (bl.a. inom Östanbäcken) som överklagat och som ansetts vara berörda (ej avvisats).
 
Om det är fem stycken eller 30 st som är besvärsberättigade ska inte spela någon roll i detta sammanhang. Det räcker med en besvärsberättigad för att domstolen ska pröva om kommunens detaljplan för nytt hotell ska upphävas eller om besvären ska lämnas utan bifall.
  
Sammanfattningsvis har Mark- och Miljödomstolen ännu inte på något sätt prövat sakfrågan, d.v.s. ska detaljplanen upphävas eller ska besvären avvisas?
 

Härnösands Segelsällskaps klubbhus på Kanaludden. 1939.          

Kommunens planprogram

Kommunens Planprogram för hotell vid Kanaludden


Planprogrammet ska uttrycka kommunens utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt ange förutsättningar för kommande detaljplanearbete.

Syftet med planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låst. En detaljplan ska därför i de flesta fall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen.

I planprogrammet som finns att hämta här nedan kan man bl.a. läsa om de undersökningar som legat till grund för kommunledningens ställningstagande för ett hotellbygge på Kanaludden.

Planprogram för del av Ön 2:52 m.fl. hotell vid Kanaludden
Härnösands kommun, 2013.

Nedan kan man också ta del av den behovsbedömning som gjorts av kommunen och den hållbarhetsros man utgått från i sin bedömning.

Behovsbedömning av miljöpåverkan
Härnösands kommun, 2013.

Skuggstudie

Samrådsredogörelsen är helt enkelt en stor käftsmäll mot medborgarinflytandet och den demokratiska processen.
...
Det är ju lite märkligt att alla begåvade personer som har något att tillföra skulle sitta och arbeta på just Härnösands kommun som tjänsteman eller politiker.
...
Budskapet är tydligt. ”Medborgarna ska inte komma här och besvära oss och tro att de kan tillföra något.”

Lars-Erik Eriksson

Tjänstekoncessionsavtalet mellan kommunen och Attini

Det tänkta hotellet.       Foto: Härnösands kommun. Det tänkta hotellet. Foto: Härnösands kommun.


 Tjänstekoncession
 
Härnösands kommun har valt att arbeta med planerna för Projekt Kanaludden i en upphandlingsform som kallas tjänstekoncession.

Innan kommunfullmäktige tog beslutet att anta koncessionsavtalet hade kommunens tillväxtchef Uno Jonsson och Sofia Pettersson en redovisning av förutsättningarna för fullmäktigeledamöterna. Uno Jonsson visade ett bildspel med ett mycket svårtolkat ekonomiskt underlag som skulle styrka att föreslagen ersättning om 7,2 miljoner kr var skäligt. Underlaget har diarienummer KS 15-427-140. Ingen i församlingen kunde ha begripit hur Uno Jonsson kom till det skäliga resultatet 7,2 miljoner kr.
 
Lars-Erik Eriksson, lantmätare och fastighetsekonom, har i en egen utredning visat att Attini Hotel AB erhåller ett överskott på ca 2,5 miljoner kr/år eller ca 50 miljoner kr över avtalsperioden utan att behöva ändra någonting. Ingen har kunnat redovisa några felaktigheter i bedömningen.
 
På en direkt fråga från Lars-Erik Eriksson till Uno Jonsson om vilken kalkyl som ligger som underlag för den årliga ersättningen om 7,2 miljoner kr svarade Uno Jonsson att det finns ingen kalkyl. Det var ett reslutat av förhandlingarna mellan parterna.
 
Så går det till när kommunen spelar bort 50 miljoner kronor.

Vi ser risker med tjänstekoncession och hänvisar till Konkurrensverkets rapport Tjänstekoncession - när, var, hur? Konkurrensverket 2012.

6 juni 2016:
Hotellbygget som bara blev en  hotelltomt...
 
Avtalsförslaget - en katastrof för kommunen?

Varför vill vi inte ha ett hotell på Kanaludden?
 
Nedan har vi utvecklat våra argument emot hotellbygget.
Klicka på rubrikerna och läs!


1.    Ekonomiska konsekvenser - Projekt Kanaludden kan bli
       en dyr affär för kommunen
 
2.    Styrande planeringsunderlag - Styrande planer och
       riktlinjer tillåter inte ett hotellbygge på Kanaludden.
     
       Nu gällande översiktsplan.

       Nu gällande detaljplan.
 
3.    Kombinationen simhall/hotell - Upplägget med att
       kombinera kommunens simhall med privat hotellbygge
       kan medföra framtida problem.
 
4.  Begränsningar med att upphandla genom s.k.
       tjänstekoncession
- Att utföra anläggningsåtgärder,
       upplåta hyresfria lokaler eller att ge andra ekonomiska
       fördelar kan innebära att upphandlingsformen
       tjänstekoncession inte kan användas.
 
5.    Risker med Projekt Kanaludden - Sammantaget har
       Projekt Kanaludden så många inneboende risker att
       det omedelbart bör avbrytas.

 

Kanaludden.                                                                                                            Foto: Uno Gradin

Länsstyrelsen befarar att
byggnaden i hög grad kommer
att påverka och förändra
stadsbilden på ett sätt som
riskerar att skada riksintresset
för kulturmiljö.

Artikel i Tidningen Ångermanland 4 juni 2015:
Kommunen säger nej till alternativa hotell

Bra artikel om Lars Högbergs alternativ till hotellplaceringar.
Artikeln visar tydligt kommunledningens dubbelspel i hotellfrågan. Ingen från kommunledninigen har visat intresse för det material som tagits fram över alternativa hotellplaceringar. Amanda Lind tillfrågades när vi presenterade vår utställning i november om föreningen kunde få ett bidrag på 5.000 kr för att trycka upp den folder över utställningen vi tagit fram men det fanns inga pengar för det. Nej, någon marknadsföring av alternativ är Fred & Co inte beredda att göra.

Att alla hotellalternativ nu exponeras är tack vare att idéskaparna, Lars Högberg, Karl Spets m.fl. lämnat in förslagen som medborgarförslag. Då är kommunen tvingad till att ta dessa i fullmäktige. Det är sorgligt att kreativitet måste tvingas in i de beslutande kretsarna.

Fred säger i artikeln ang. projekt Kanaludden att ... "vi är nu inne i en dialog ... kan hända något till hösten .... risk att projektet rinner ut i sanden ....".
Sanningen är nog den att projektet aldrig har kommit ur sanden och det lär aldrig göra det heller.

Projekt hotell Kanaludden är, som jag sagt tidigare, det perfekta projektet för att slippa ta ansvar för de tunga frågorna:
-    att ersätta förlusten av Mittuniversitetet med en ny utbildningsplattform
-    att locka entreprenörer som bygger verksamheter till Härnösand.

Lars-Erik Eriksson

Här kan man läsa den ekonomiska analysen av det tecknade tjänstekoncessionsavtalet mellan Härnösands kommun och hotellentreprenören Patrik Attini:

Kommunens katastrofavtal - Ekonomisk analys

2 januari 2018:
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Lars-Erik Eriksson, lantmätare och fastighetsekonom, har analyserat de ekonomiska konsekvenserna, för kommunen resp. Attini Hotel AB, av det koncessionsavtal som kommunfullmäktige antog den 20 juni 2016.


Kommunen får över avtalsperioden, 20 år, en ökad kostnad om ca 44 mkr för simhallsverksamheten.
Attini bedöms göra ett överskott om 49 mkr utan att ha behövt förändra någonting i verksamheten.

På Fb-gruppen "Härnösand Debatt" pågår just nu en diskussion, där Fred Nilsson,  hans sätt att föra politik och driva hotellfrågan diskuteras.

Där diskuteras även ekonomi. Det är slående att det enda argument som hotellförespråkarna har är att "Det finns bara en plats som entreprenören är intresserad att bygga på och det är Kanaludden". Man slås också av okunskapen om vad projektet kostat/kommer att kosta oss kommuninnevånare.

För den som vill sätta sig in en av de konsekvenser som projekt Hotell Kanaludden skulle föra med sig rekommenderas att läsa den ekonomiska analys som Lars-Erik Eriksson arbetat fram. Den baseras på kommunens egna siffror. Analysen har presenterats för samtliga politiker i kommunfullmäktige. Ingen har bestridit uppgifterna i den.


Kommunens katastrofavtal - ekonomisk analys

Risker:
  
Val av grundläggningsmetod kan innebära risker för intilliggande byggnader och konstruktioner. Djupa schakter kan innebära risk för ras eller skred... Slagning av sponter och pålar kan innebära skador på byggnader, ledningar och andra konstruktioner...
  
Ett givet riskobjekt i projektet är simhallen direkt öster om planerad byggnad. Även markförlagda ledningar samt intilliggande kanaler med tilhörande strandlinjer bör ses som riskobjekt i en riskanlys.
 
I det fortsatta arbetet rikommenderas därför att en riskanalys utförs som belyser ovan nämnda risker samt andra risker som kan förekomma för planerat projekt.

Utdrag ur "Kanaludden Härnösand: Geoteknisk undersökning" utförd av Ramböll

Trafikverkets bedömning är
att en lokalisering närmare järnvägsstationen bättre
uppfyller kriterierna för vad
som kännetecknar ett
hållbart samhällsbyggande.

Hotell Kanaludden, Härnösand - utredningsskiss för nytt hotell med cirka 114 rum i centrala Härnösand, Juni 2012.
Arkitekterna Krook & Tjäder har gjort en utredningsskiss för nytt hotell på beställning av Härnösands kommun. Här finns materialet.

Konferensvåningen Hotellet. Arkitekterna Krook & Tjäder.

Razorminds rapport

Den rapport som kommunledningen lutar sig emot när det gäller Projekt Kanaludden är egentligen det enda material som allmänheten får ta del av när det gäller detta projekt. Här publicerar vi rapporten som har titeln Hotelletablering Härnösand - effektanalys vid etablering. Razormind. 2013. Det finns dock anledning att inte svälja rapporten rakt av, utan den innehåller passager som inte helt talar för en självklar framgång i projektet.

Följande stycken tål att fundera extra kring:

S. 37: "Badanläggningen
Konsekvenser för drift av badanläggningen är på totalen positiv. Den är bättre optimerat totalt med en hotellanläggning som antingen köper tjänster av kommunen eller om kommunen köper tjänster av hotellet. Däremot är det svårare att beräkna de direkta besparingarna för kommunen. Ett attraktivt upplägg kan däremot vara en av faktorerna som möjliggör investeringen." (Red:s anm: för entreprenören alltså...)

S. 49 Slutklämmen:
"Konceptval
Det finns all anledning att tona ner debatten huruvida det ska vara ett Spa-hotell eller inte. En hotellinvesterare eller operatör kommer absolut vara intresserad att samarbeta med kommunen och dra miljö- och arbetsmässiga fördelar av att fastigheterna sitter ihop och även dra nytta av bättre produktutbud och därmed större genomströmning av fler målgrupper. Men det måste vara upp till operatören att välja det koncept på hotellet som passar företagets varumärke och vision. Det är bara dom som kan skapa transparent produktutveckling och tillföra Härnösand nya värden. Det omvända fungerar inte."
(Red:s anm: Alltså: Redan här kan man få en tydlig föraning om att det kommer att vara Aktören som kommer att ställa kraven).
 

Tipsa oss!
Tipsa oss om radioprogram, tv-program, artiklar m.m. som vi kan lägga ut på denna sida.
  
Mejla till:
info@utvecklaharnosand.se
 
eller ring till Uno Gradin:
070-333 37 88

.

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

 
Uno Gradin 070-333 37 88 Medlemsavgift 100 kr
bg 273-3186