Läs ombudet Lars-Erik Erikssons kommentar till Mark- och Miljödomstolens dom:

Domen överraskar inte, den var väntad. Mark och Miljödomstolen bekräftar vad vi anfört, att hotellet medför påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården och kan därför inte tillåtas. Domstolens beslut är en seger för demokratin.
 
Det är anmärkningsvärt att kommunledningen inte lyssnat på all sakkunskap som varnat för denna utgång.
 
Att Mark- och Miljödomstolen gick emot länsstyrelsens yttrande över detaljplanen visar att alla måste följa den lagstiftning som finns för skyddade miljöer. Här körde länsstyrelsen över sina egna sakkunniga på området.
 
Det allvarliga med kommunens arbete med att bygga ett hotell just på Kanaludden är att det av de flesta initierade har bedömts som ett högriskprojekt. Kommunen måste ha pumpat in åtskilliga 10-tals miljoner kr på plankostnader, advokatkostnader, eget arbete m.m. Pengar som kunnat nyttjas i andra realistiska utvecklingsprojekt. Kommunen har tappat tid och tempo i de viktiga frågorna.
 
Kommunens näringsliv tappar långt mer än 3 miljoner kr per månad på att kommunen inte har fokuserat på viktiga frågor som har varit genomförbara.
 
Att kommunen skulle vinna framgång i en överklagan bedömer jag som uteslutet. Vill kommunledningen fortsätta att kasta miljoner i sjön i en överklagningsprocess är det självklart beklagligt. Pengarna behövs mer än väl för vård, skola och omsorg samt för VERKLIGA UTVECKLINGSPROJEKT.
 
Jag skulle nu vilja att politikerna samlas kring ett utvecklingsprogram som innehåller ett antal nya angreppspunkter på hur kommunen kan utvecklas. Själv tycker jag att stödet/supporten till befintliga företag och personer som vill starta nya företag måste ses över. Jag skulle vilja att kommunen återskapar ett näringslivsbolag som i huvudsak består av personer med erfarenhet av eget entreprenörskap och förmåga att utveckla befintliga och nya företag.
 
Kommunen har idag en alltför stor inriktning på ”glassiga projekt” som innehåller en hög riskfaktor. Näringslivet måste byggas från grunden och med personer som vet och kan företagande. Vi måste bygga på vår tradition som utbildningsstad. Det är inte för sent att bygga upp en ny era av egen utbildningsprofil. Det trummade Föreningen Utveckla Härnösand redan ut i en utställning på Sambiblioteket i oktober 2015. I samband med utställningen bjöd vi in kommunens politiker och tjänstemän inom samhällsförvaltningen och näringslivsbolaget till en informationskväll, där vi bl.a. presenterade förslag till nya utbildningar och alternativa hotellprojekt. Intresset från politiker och tjänstemän var obefintligt.
 
Ett nytt hotell kommer att byggas på lämplig plats när tiden är mogen, när kommunen gjort grovjobbet, när näringslivet växer och nya övernattningsplatser efterfrågas. Då kommer ett nytt hotell på sitt eget ackord. Det behöver inte ”köpas” för att byggas.
 
Det gäller nu att släppa all prestige och inse att det är endast hårt arbete som kommer att ge resultat. Det finns inga lättköpta lösningar. Så alla politiker, samla er och börja skriva Härnösands utveckling på en ren sida.
 
Vänligen
Lars-Erik Eriksson
lantmätare

 

Kommunens näringsliv tappar långt mer än 3 miljoner kr per månad på att kommunen inte har fokuserat på viktiga frågor som har varit genomförbara.

Jag skulle vilja att kommunen återskapar ett näringslivsbolag som i huvudsak består av personer med erfarenhet av eget entreprenörskap och förmåga att utveckla befintliga och nya företag.

Näringslivet måste byggas från grunden och med personer som vet och kan företagande. Vi måste bygga på vår tradition som utbildningsstad. Det är inte för sent att bygga upp en ny era av egen utbildningsprofil. Det trummade Föreningen Utveckla Härnösand redan ut i en utställning på Sambiblioteket i oktober 2015.