Detaljplan för Hotell på Kanaludden

Skiss Kanaludden.                                      Ur detaljplanehandlingarna Härnösands kommun.

Risker:
  
Val av grundläggningsmetod kan innebära risker för intilliggande byggnader och konstruktioner. Djupa schakter kan innebära risk för ras eller skred... Slagning av sponter och pålar kan innebära skador på byggnader, ledningar och andra konstruktioner...
  
Ett givet riskobjekt i projektet är simhallen direkt öster om planerad byggnad. Även markförlagda ledningar samt intilliggande kanaler med tilhörande strandlinjer bör ses som riskobjekt i en riskanlys.
 
I det fortsatta arbetet rikommenderas därför att en riskanalys utförs som belyser ovan nämnda risker samt andra risker som kan förekomma för planerat projekt.

Utdrag ur "Kanaludden Härnösand: Geoteknisk undersökning" utförd av Ramböll

 

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

Mejladress

Postadress
Uno Gradin 070-333 37 88 info@utvecklaharnosand.se Utveckla Härnösand
c/o Lena Linneadotter
Ludvig Nordströms gata 1
871 31 Härnösand