Vi jobbar för en kraftfull och positiv utveckling av Härnösand!

Kanaludden med simhallen.                                                                                                                                                                                                                                         Foto: Kerstin Strandberg

AKTUELLT

Svenska Nyheter, fredagen den 29 september 2023 på SVT Play:

Härnösand utmärker sig och hamnar i Teve!

Härnösands kommun sticker än en gång ut och hamnar på sverigekartan. För nu har SVT uppmärksammat Härnösands uppblåsta självbild.

Härnösands kommuns framgångsrika reklam- och skrytarbete ger resultat! Förr eller senare hinner verkligheten ifatt och nu har det skett...

Håll tillgodo:
14 minuter och 49 sekunder in i sändningen:

Älskade Härnösand!

Vilka har varit mest drivande i frågan om hotell på Kanaludden?

Jo, Fred Nilsson (S), kommunalråd

Amanda Lind (MP), samhällsnämndens ordf., senare kommunalråd och numera Kultur-, idrotts- och demokratiminister,
                                     sedermera språkrör för Miljöpartiet

Sofia Pettersson, kommundirektör
samt

Uno Jonsson, tillväxtenhetens chef.
 

September 2023:
Tillbakablick:
FULSPELET KRING HOTELLET BAKOM RYGGEN PÅ MEDBORGARNA

 
Att allt inte gått rätt till bakom kulisserna när det gäller hur hotellprojektet på Kanaludden baxats fram står utom alla tvivel. Det finns högst anmärkningsvärda fakta kring hanteringen från kommunens sida och minst sagt allvarliga demokratiproblem har visat sig i form av märkliga ageranden från såväl Länsstyrelsen som Länsmuseet Murberget Västernorrland (numera med namnet Västernorrlands Museum.
  
Det finns all anledning att titta närmare på hur dessa tre offentliga institutioner hanterat demokratin när det gäller hotellprojektet. Det som alltså från början handlade om ett hotells vara eller icke vara har mer och mer kommit att handla om hur vår kommun överskrider gränserna för demokratiska regler och tillvägagångssätt. Här ska vi undersöka hur det gick till när länsmuseet och länsstyrelsen yttrade sig över kommunens detaljplaneändring för genomförande av ett hotell på Kanaludden.

Anställd som expert, men fråntagen rätten att utöva sin yrkesroll i en process där demokratiska spelregler åsidosätts. Hur ska det sluta?
Svante Blomqvist

allehanda.se 7 juli 2016:
Debatten rasar vidare kring hotellbygget - kommunen sätter demokratin ur spel

 

Tidningen Ångermanland nyårsafton 2022:

Personalflykt från simhallen: "Vi känner oss svikna"

Så här säger tjänstekoncessionsavtalet om personalövertagandet:

"10.3      Entreprenörens övertagande av personal
 
10.3.1 I enlighet med 6 b 5 lagen (1982:80) om anställningsskydd ("LAS") betraktas övertagande av verksamheten i Anläggningen till följd av Avtalet som så kallad verksamhetsövergång. Entreprenören ska därmed överta personal i den mån sådan personal till övervägande del utför arbete som är att hänföra till verksamheten, och under förutsättning att sådan personal inte motsätter sig övergång till Entreprenören. Anställd personal i verksamheten framgår av Bilaga [101 - Anställda.

10.3.2 Vid övertagande av personal ska reglerna i LAS och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ("MBL") gälla och iakttas av Entreprenören i alla relevanta avseenden. Bestämmelserna innebär bl.a. att arbetstagare i den överlåtna verksamheten har rätt att få anställning hos Entreprenören på oförändrade anställningsvillkor, och att den anställde gentemot den nye arbetsgivaren får tillgodoräkna sig de anställningsår som arbetstagaren haft hos sin förre arbetsgivare. Bestämmelserna innefattar även förhandlingsskyldighet med ev. berörda fackförbund. Det åligger Entreprenören att samverka med, och i den mån det är nödvändigt, träffa överenskommelse med Kommunen avseende övertagande av berörd personal. De åtgärder som avser övertagande av personal ska påbörjas omedelbart efter att Avtalet träder i kraft, i enlighet med vad som närmare anges i den av Entreprenören framtagna förberedelseplanen, såsom beskriven i punkt 5.3 (Driftstart)."

 

Tillbakablick:

3 februari 2020:

NY, FÖRDJUPAD ANALYS AV TJÄNSTEKONCESSIONSAVTALET MELLAN KOMMUNEN OCH ATTINI HOTEL AB

Vi presenterade i höstas på denna sida en sammanställning av en inlaga till Kammarrätten av klaganden rörande tjänstekoncessionsavtalet mellan kommunen och Attini Hotel AB.
 
I en förnyad inlaga till Kammarrätten (daterad 2020-01-20) har nya häpnadsväckande uppgifter framkommit som visar att Attini Hotel AB plockar hem ca 90 miljoner kr under avtalsperioden, mot tidigare uppskattade 50 miljoner kr. Det är pengar som vi skattebetalare, till allra största delen, får betala. Pengar som vi behöver i kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Lägg därtill att simhallens tillgänglighet till simhall och relax blir sämre under attraktiva tider på dygnet.
 
Läs vidare i vår sammanställning av senaste inlagan från 2020-01-30:
 
Fortsatt ekonomisk analys av tecknat tjänstekoncessionsavtal för simhall m.m.

Nedan finns Tjänstekoncessionsavtalet med bilagor samt den ekonomiska analys som Lars-Erik Eriksson gjorde 2016. Samt en förnyad ekonomisk analys från november 2019.

Kanaludden före hotellbygget.                                                                                                                                                                                                                                                           Foto: Uno Gradin

Insändare Tidningen Ångermanland den 23 juli 2022:

Riskerar bli tjugoårigt experiment - tveksamt upplägg kring simhallen
"Tjänstekoncession, OPS - offentlig-privat samverkan eller arrende, vi kan uppfinna vilka driftsformer vi vill och hävda att Härnösands kommunfastigheter AB står som fastighetsägare, men faktum är att våra kommunpolitiker skänker bort delar av nyttjanderätt och kontroll av vår simhall till en privat näringsidkare. De skickar dessutom med ett årligt bidrag på 7 miljoner kronor. Bingo!"
 

Insändare TÅ 17 augusti 2022:

Politiskt spel skymmer debatten om skattepengar
"Det är tydligen nu viktigt att kommunen äger alla fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs, samtidigt skänker politikerna bort vår simhall. Förstå det om någon kan!"
 

Insändare Tidningen Ångermanland 15 oktober 2022:

Skyhöga risker med hotellbygge i Härnösand - finns det nog med kapital?

"Om kommunen eller kommunala bolag tar på sig investeringar/borgensåtaganden som inte är förenliga med tjänstekoncessionsavtalet eller att driften av simhallen överlåts på Hernö Gin Hotell AB utan att hotellet byggs kommer vi låta domstol pröva frågan."

För den som inte är prenumerant på TÅ går texten att läsa här.

2 mars 2020:
Denna insändare publicerar inte TÅ - Tidningen Ångermanland.


Skribenten ”Observer” stöter på patrull p.g.a. insändarens längd, 3.200 tecken.  Däremot publicerar TÅ tveklöst en insändare av Anders Wahlqvist på 3.800 tecken om hotellfrågan. Allt med motiveringen att Wahlqvists insändare innehåller ett ”nytt ämne” (!) medan ”Observers” är en ”replik”. Så i detta fall innebär det att en insändare som tillför ett nytt perspektiv i frågan inte får utrymme att beskriva detta i tidningen. Med hårklyverier håller TÅ sin partiskhet klar. Och vi medborgare får leva med de dimridåer som hotellfrågan har svepts in i av kommunen med TÅ:s tveklösa stöd.

Vi som under många år lagt ned stor energi på att försöka bringa klarhet i hotellärendet har hela tiden negligerats av TÅ. Det spelar ingen roll hur hårresande uppgifter som kommer fram. Ingenting tycks intressant nog att granskas av vår tidning. Därför staplas också den ena vansinniga kommunaffären på den andra och vi skattebetalare står maktlösa och ser på, medan den granskande journalistiken i vår enda dagstidning lyser med sin frånvaro.


Hotellet på Kanaludden - inte en fråga om dystopi utan avtalsrätt
  

Redan 2014 beskrev Utveckla Härnösand ett antal risker med hotellprojektet. Fortfarande intressant läsning:

VARFÖR VILL VI INTE HA ETT HOTELL PÅ KANALUDDEN?

 
Nedan har vi utvecklat våra argument emot hotellbygget.
Klicka på rubrikerna och läs!


1.    Ekonomiska konsekvenser
- Projekt   Kanaludden kan bli en dyr affär för kommunen
 
2.    Styrande planeringsunderlag - Styrande planer och riktlinjer tillåter inte ett hotellbygge på Kanaludden.
     
Nu gällande översiktsplan.
Nu gällande detaljplan.
 
3.    Kombinationen simhall/hotell - Upplägget med att kombinera kommunens simhall med privat hotellbygge kan medföra framtida problem.
 
4.  Begränsningar med att upphandla genom s.k. tjänstekoncession
- Att utföra anläggningsåtgärder, upplåta hyresfria lokaler eller att ge andra ekonomiska fördelar kan innebära att upphandlingsformen tjänstekoncession inte kan användas.
 
5.    Risker med Projekt Kanaludden - Sammantaget har Projekt Kanaludden så många inneboende risker att det omedelbart bör avbrytas.

 

25 januari 2022
 
Varför heter föreningen Utveckla Härnösand när ni bara håller på med hotellfrågan?
 
Det är en fråga som vi får ibland och som kan ha ett visst fog. Här kommer svaret.
 
Till föreningens bildande en augustikväll 2014 på Härnösands teater samlades en stor skara människor med stort engagemang och med många idéer. Vi hade egentligen kommit dit för att starta en förening för att stoppa bygget av ett hotell på Kanaludden. Men vi kom vi överens om att Utveckla Härnösand var det rätta namnet för föreningen. Det fanns en stark önskan från många att arbeta med många olika frågor och områden. Det fanns helt enkelt ett unikt, starkt engagemang, många kreativa idéer och mycket professionell kunskap och erfarenhet samlad i denna grupp.
 
Vi satte genast igång att arbeta. Hösten blev en intensiv period då vi arbetade fram fem olika förslag till hotell, förslag och presentation av en rad nya yrkesutbildningar men även många andra idéer och förslag, större och mindre. Den sprudlande arbetsivern resulterade i en utställning på Sambiblioteket. Den öppnades den 19 november och var planerad att pågå till den 13 december men den var så uppskattad av besökarna att biblioteket ville förlänga den till långt in på nyåret.
 
Till öppningen av utställningen bjöd föreningen in kommunpolitiker och -tjänstemän för att presentera de olika förslagen och de möjligheter vi såg till utveckling av nya verksamheter i kommunen. Våra engagerade arkitekter och universitetslärare som tidigare arbetat på den nyligen nedlagda härnösandsdelen av Mittuniversitetet gjorde lysande presentationer inför kommunfolket, där Fred Nilsson, Amanda Lind, Uno Jonsson m.fl. fanns med. Vi presenterade alltså fem alternativa platser lämpliga för hotell, en rad yrkesutbildningar som var så gott som färdiga att trycka på startknappen för samt en rad andra förslag som skulle kunna vara positiva för vår stad.
Resultatet? Kalla handen från kommunen. Noll intresse att titta vidare på våra förslag. Flertalet av våra utvecklingsförslag handlade om annat än hotellet.

 
Kort därefter bjöd vi in oss till näringslivskontoret, där Uno Jonsson med några andra tjänstemän mötte upp. Till dem kom vi med erbjudande att utan kostnad bistå kommunen med våra erfarenheter och professioner inom exploatering, stadsplanering, utbildning osv. Vi hade många idéer om hur vi skulle kunna få ett mer levande centrum med aktiviteter och engagemang från olika grupper.
Resultatet? Noll intresse. Kalla handen från kommunen.

 
Utan intresse och utan stöd från kommunen, utan pengar i kassan så är det faktiskt inte möjligt för en ideell förening, hur kunniga och professionella medlemmar den än har, att bidra till förändring.
   
Vilka är då de stora nejsägarna i Härnösand, kan man undra?

  
En kommun som inte intresserar sig för de engagerade människor som finns i kommunen?
 
En kommun som tackar nej till erbjudanden om kostnadsfri professionell kunskap?
  
Om kommunledningen fortsätter att negligera kunskap och kreativitet på det sätt som den gjort under alla dessa år, lär det bli kämpigt med utvecklingen av vår kommun.
 
En kommuns utveckling hänger inte på en liten grupp människor isolerade i kommunala lokaler.
 
En kommuns utveckling har sin grund i att stimulera och på olika sätt stödja den kompentens och det engagemang som redan finns.
 
Det är inte hos kommunens näringslivsfolk som nyckeln till framgång finns, den finns hos alla entreprenörer och andra människor med engagemang och idéer.
 
Så när man trampar på engagemanget så är det självklart att man bidrar till att utvecklingen hämmas.
 
Läs om våra förslag och idéer i foldern till den utställning Utveckla Härnösand visade på Sambiblioteket 2014-2015!

Utställning:
 
Idéer och förslag på hur Härnösand kan utvecklas
(OBS! Det har insmugit sig två fel i pdf-filen: på sid. 23 står att Sigmasalen har ca 60 platser - det skall stå: Stora Hörsalen Sigma har 166 platser. På sid. 32 står inomhusskridskobana - det skall vara utomhusskridskobana.)
  
Idéplanket:
Läs också de idéer och kommentarer som folk som sett utställningen skrivit på det idéplank som fanns uppsatt i samband med utställningen.

Östra kanalen.                                                                                                                                                                                                                                                                         Foto: Kerstin Strandberg.

Insändare Tidningen Ångermanland 19 januari 2022:

Begrav Härnösands stillastående hotellprojekt - det hindrar utvecklingen

” Vår uppfattning är att planerna stupat på finansieringen. Den lilla grupp som tagit initiativet till hotellbygget har tagit för givet att finansieringen skulle lösas”

” Projektet har fått ett löjets skimmer över sig”


Kommentar till insändaren
Föreningen Utveckla Härnösand konstaterar precis som skribenterna till insändaren att planerna på ett hotell på Kanaludden med stor sannolikhet har kraschat. Det finns helt enkelt inte riskvilligt kapital.

Man kan misstänka att kommunledningen lockas av att blanda in kommunen i en finansiering då det inte finns några andra som vill satsa sina slantar på det riskfyllda projekt som alla med insikt anser att det är. Förutom att det sannolikt vore politiskt självmord för inblandade partier kommer föreningen Utveckla Härnösand att mobilisera allt tänkbart motstånd mot all kommunal inblandning i någon som helst finansiering av hotellbygget. Föreningen utesluter inte att på kort tid mobilisera en kampanj för att få en folkomröstning till stånd i sådant läge.

Mot bakgrund av raden av högst anmärkningsvärda fastighetsaffärer som kommunen varit inblandad i de senaste åren så är det inget som längre förvånar. Men en sak kan kommunledningen vara säker på. Kommer fråga om kommunal medverkan till finansiering eller borgensförbindelse upp på bordet kommer det att bli en mobilisering av protester av aldrig tidigare skådat slag.

Våra skattepengar ska inte användas för att investeras i anläggningar som inte tjänar kommuninvånarnas primära behov. Det är även stor risk att stor del av investeringen går förlorad i en konkurs.

Uno Gradin
ordf. Utveckla Härnösand

Insändare Tidningen Ångermanland 30 oktober 2021:
 
Hotellet på Kanaludden har fått kompromissa för att få plats på för liten yta

Hur kommer hotellet på Kanaludden att se ut? Här kan du se ritningarna!

Vi har studerat bygglovhandlingarna och de ritningar som arkitektbyrån Krook & Tjäder gjort. Efter en mycket upphaussad marknadsföring från kommunens sida hade vi nog förväntat oss något mer... Vi bedömer att hotellet kommer att få en tämligen alldaglig utformning.

Synpunkter
En stor del av entrésidan kommer att upptas av inlastning till hotellet samt avfalls- och bagageutrymmen.
Hotellentrén saknar ordentlig ankomstzon för bilar och bussar.
Entrén konkurrerar med trafik till simhallen.
Strax invid hotellets entré ligger pumpstationen för fastlandets avlopp som tas om hand på Härnön.
Fasaden består av oregelbundet placerade glas- och plåtskivor, ger ett virrigt uttryck.

Det blir en tråkig källarkulvert som förbinder hotellet med simhallen (borta är den glasade förbindelselänken i samma plan).
En stor del av Ginstudion och bar Lounge har uppglasad vägg från golv till tak. Genom fönstren ser man simhallens vägg
ca 10 meter bort.

Hotellförslaget har mycket normala hotellrum i långa korridorer.
Ca hälften av hotellrummen har utsikt över simhallens vägg eller tak.
Baren på entréplanet ligger mitt i den öppna lokalytan, eventuellt utsikt mot simhallsväggen.
De flesta utrymmen är för hotellgäster och konferensdeltagare.
Takterrasserna på plan 10 synes vara inrättade för hotellgästerna och nås via hotellkorridorerna.

Den stora hotellkolossen kommer med sin dominerande höjd att konkurrera med och "trycka ned" simhallen.
Lång väg till gästparkering, den ligger på andra sidan simhallen.
På en extremt liten hotelltomt har det varit omöjligt att skapa ändamålsenliga och smarta lösningar.

Nej, det bidde inte vad man målat upp i glassade marknadsföringsfilmer.

Nedan finns bygglovhandlingarna och sammanträdesprotokoll från 7/7- 21, då bygglovet beviljades.

Studera och begrunda!

 

Vill du stödja föreningen Utveckla Härnösands arbete för att värna om vår fantastiska stad och kommun?
Medlemsavgiften 100 kr/år sätts in på bg 273-3186


Kom ihåg att uppge namn + mejladress eller postadress.

Hotellet på Kanaludden. Minigolfbanan.                                                                                                 Foto: Utveckla Härnösand

Insändare i TÅ, 31 augusti 2021:

"Så har det då äntligen blivit ett hotell på minigolfbanan på Kanaludden. En lagom stor och mycket vacker byggnad i jämförelse med det stora monster som tidigare var planerat."

Ett lagom stort hotell på Kanaludden - kostar inte kommunen en krona

Insändare TÅ 20 november 2020:

Inga ljumma sommarkvällar på  hotellet - gästerna får nöja sig med Tequila Sunrise

"Men vänta, det är nåt som inte stämmer, här finns ingen häftig solnedgång att kolla in. Solen går ju ner på andra sidan stan, norrsidan. Det vet varenda campare på Sälsten som sitter utanför husvagnen och dricker grogg eller lådvin, eller för all del kanske nåt alkoholfritt alternativ. "Fy fasiken vad häftigt det är att leva" utbrister de i kör när solen sänker sig i brinnande färger över bergen på andra sidan vattnet och skyndar sig att boka in en återkomst även nästa sommar."
 

22 mars  2021:
Kammarrätten har beslutat att godkänna tjänstekoncessionsavtalet mellan kommunen och Attini Hotell AB. Kommentarer till domen.

Lantmätaren och fastighetsekonomen Lars-Erik Eriksson har tidigare företrätt fastighetsägare i målet om detaljplanen. Han har tillsammans med ett tiotal andra kommuninvånare även överklagat tjänstekoncessionsavtalet. Här är hans kommentarer till domen:

Kammarrättens beslut att godkänna tjänstekoncessionsavtalet är förvånande.

Vi har nu en situation att kommunen kommer att överföra ett kapital till hotellbyggaren på mellan 50 - 80 miljoner kr över avtalsperioden, 20 år, bara för att denne ska bygga ett hotell. Det är skattebetalarnas pengar kommunen leker med. Det är skattebetalarna som är de stora förlorarna. Det är inte kommunens uppgift att använda skattepengar till att bygga hotell. Kommunen medverkar också till att förstöra den känsliga och skyddade kulturmiljön omkring simhallen.

Vad tycker du om tjänstekoncessionsavtalet?
Avtalet hade en anmärkningsvärt snårig konstruktion där ansvariga försökt dölja att det sker en kapitalöverföring till hotellbyggaren på 50 - 80 miljoner kr. Kommunen har kört en ful resa med mycket fuffens och båg. Det måste nu bli ett slut på kommunens dåliga och illa genomtänkta affärer.

Vad bör kommunen inrikta sig på?
Pengarna bör istället användas till kommunens primära uppgifter, att stärka skola, vård och omsorg.

Tillväxtenhetens storlek, organisation och arbetsuppgifter bör genomlysas och ses över. Det har varit för mycket lekstuga som kostat kommunen 10-tals miljoner kronor helt i onödan.

Kommer det att byggas ett hotell på Kanaludden?
Hotellbranschen kommer att ha en fortsatt tuff resa många år framöver. Våra resmönster och företags konferensmönster kommer att genomgå en stor förändring.

Frågan är idag om ett nytt hotell behövs? Hotellbyggaren kommer att behöva gå in med ett stort eget kapital. Jag håller det för högst osannolikt att marknaden kommer att vara villig att satsa det riskkapital som behövs.

Jag har svårt att tro att det kommer att byggas ett hotell på Kanaludden. Klokheten kommer att segra.

Kommer Kammarrättens beslut att överklagas?
Vi har inte analyserat domen i detalj ännu. Det är för tidigt att ta ställning till.
 
Lars-Erik Eriksson

Bild: Härnösands kommun.

Insändare TÅ 16 november 2020:

Hotellet påminner om ett trött fjärrvärmeverk - Härnösands kommun har blivit en Mammons tjänare

"Samtalstonen liknar mest en sockenstämma i Janne Vängman-stil, där herrskapet gör sitt yttersta för att stoppa menighetens röster. Storbonden Hultin utbrister: den som inga pengar har tige i församlingen! Direktör Skogström instämmer: det är väl för bövelen ingen demokrati! Något omformulerat, men innehållsmässigt troget källmaterialet. Tvärtom vad vår entreprenörsadel vill få dig att tro så angår stadsbilden oss alla, men som Skogström påpekar så råder det inget folkstyre i frågan.

Kom då ihåg dock att när denna estetiska vagel snart står på plats som landmärke högt över både Östanbäck och domkyrka, då är den lika mycket en representant för vad Härnösand har blivit i själ och väsen: en Mammons tjänare till varje pris."
 

Härnösands simhall med domkyrkan i bakgrunden.                                                                                           Foto: Bodil Bodén

TÅ 28 maj 2020:
Först stängde First Hotel Stadt - nu läggs planerna om hotellbygget på Kanaludden på is: "Inte aktuellt"
 
Kommentar av Lars-Erik Eriksson:

"Vi vet alla att kommunen gått in i projektet med hotellbygget på Kanaludden med ett väldigt stort risktagande.
Föreningen Utveckla Härnösand har vid ett flertal tillfällen efterfrågat en riskanalys från kommunen men det finns ingen har vi förstått.
Nu kom ett coronavirus som helt förändrat världsbilden för många verksamheter, inte minst för turist- och konferensverksamheten. Det kommer sannolikt vara en mängd tuffa år framöver. Bara av den anledningen får vi nog konstatera detsamma som tilltänkte hotellbyggaren Attini gjort; Det är inte aktuellt med något hotellbygge på Kanaludden innan utvecklingen tagit fart igen.
Vad annat kan han säga?
 
Nej, det blir inget hotell på Kanaludden. Jag har svårt att tro att någon vill pynta upp dom slantarna inom överskådlig tid.
 
Sedan har vi Kammarrättens prövning av tjänstekoncessionsärendet. Det skulle förvåna mig stort om kommunen inte förlorar målet i Kammarrätten, d.v.s. kommunens avtal med Attini Hotel AB kommer sannolikt att förklaras ogiltigt.
 
Sammanfattningsvis kan vi så långt säga att kommunen löper stor risk att behöva konstatera att alla kostnader som kommunen lagt ned i hotellärendet (min bedömning är att kostnaden uppgår till minst 30 miljoner kr) är kastade i sjön!
 
Som jag sa i inledningen av hela hotellärendet hade det varit billigare att skicka ned Fred Nilsson till Casinot i Sundsvall med en påse med 10 miljoner kr i handen. Det är vad detta ärende till syvende och sist handlar om: gambling med skattepengar."

Lars-Erik Eriksson

 

TÅ 11 februari 2020: Replik av Lars-Erik Eriksson på Andreas Sjölanders insändare 10 februari 2020:
 
Kommunen argumenterar med allmänt tyckande utan att kunna styrka sina påståenden

allehanda.se 10 februari 2020: Replik av Andreas Sjölander på Lars-Erik Erikssons insändare TÅ 10 februari 2020:
 
Simhallen kostar mer för kommunen idag än vad Attini får enligt avtalet

Simhallen.                                                                                                                                                        Foto: Kerstin Strandberg

Insändare TÅ 17 augusti 2022:
 
Besöket på friluftsmuseet - en andefattig och sorglig upplevelse

"Friluftsmuseet Murberget är idag en andefattig och sorglig upplevelse. Helt klart borde friluftsmuseet vara en egen organisation, driven av personer med adekvat utbildning. Besök valfritt friluftsmuseum i Sverige och jag kan garantera att inget av dem skulle visa upp en så undermålig verksamhet."
 

Insändare TÅ 25 november 2019:
 
Andreas Sjölander:
Ulf, vi vill gärna förklara kostnaderna för simhallen - viktigt att vi håller oss till fakta

 
Andreas Sjölander har fått uppgiften att försöka förklara för allmänheten och skattebetalarna hur Attini Hotell AB övertar kommunens nuvarande kostnader för simhallen. Andreas säger i insändaren att det är viktigt att vi håller oss till fakta. Tänk ändå att det ska vara så svårt att verkligen göra det! Utifrån utredningen av tjänstekoncessionsavtalets ekonomiska konsekvenser, utförd av Lars-Erik Eriksson, synes Andreas ha en hel del att läsa på för att hålla sig till fakta.
 

Svt 1, 19 augusti 2020:
Arkitekturens pärlor - Härnösands Gymnasium
 
Christoffer Barnekow tittar närmare på några av våra mest intressanta byggnader tillsammans med arkitekturhistoriker Martin Rörby. I detta program berättar Martin Rörby om Härnösands Gymnasium, nuvarande Rådhuset.

Ett av förslagen till hotellbyggnad.               
Bild: Härnösands kommun

Insändare allehanda.se 26 september 2019:

Hotellet förfular Härnösand - bygg på annan plats och mycket lägre
Arkitekturupproret reagerar på hotellplanerna på Kanaludden.

Kanaludden med simhallen.                                                                          Foto: Kerstin Strandberg

19 september 2019:
 

Domen från Mark- och miljööverdomstolen

Idag kom domslutet från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Domstolen godkänner Härnösands kommuns detaljplan, som Mark- och miljödomstolen tidigare avslagit.
 
Kommentarer till Mark- och miljööverdomstolens beslut
 
Domen är mycket knapphändig och saknar tyvärr en självständig rättsanalys. Domstolens beslut ger tyvärr ingen vägledning i begreppet påtaglig skada utan man har valt att gå på Riksantikvarieämbetets yttrande.
 
Domstolsbeslutet är ett skott mot våra kulturmiljövärden i Härnösand. Frågan om hotell eller inte på Kanaludden har splittrat kommunen i två läger, för eller emot, där vi tyvärr har flera exempel på maktarrogans och bristande respekt mot motståndarna till hotellet från kommunens sida. Vi får nu respektera domstolens domslut.
 
Det vi ser idag är en accelererad nedmontering av våra kulturvärden i Sverige. Det är inte bara i Härnösand som detta pågår. Det har nu gått så långt att även Riksantikvarieämbetet står bakom en så okänslig exploatering som denna. Den nedmontering som pågår av vårt länsmuseum på Murberget drivs i grunden av samma krafter. Att inte värna vårt kulturarv.
Dock är frågan om hotellet inte avgjord då Kammarrätten har medgivit prövning av frågan om kommunens tjänstekoncession är legal eller ej.

 
Kammarrättens prövning av tjänstekoncessionsavtalet
 
I pågående prövning av tjänstekoncessionsavtalet i Kammarrätten gav Kammarätten de klagande prövningstillstånd i beslut den 3 september 2019. Prövningstillstånd ges bl.a. när domstolen bedömer att det kan finnas anledning till att beslutet ändras, se bif beslut från Kammarrätten.
Lars-Erik Eriksson

 

- "Kommunen sätter demokratin ur spel"

I en insändare den 7 juli 2016 beskriver arkitekten Svante Blomqvist hur en demokratisk process ska gå till i en kommun och hur Härnösands kommunledning, för att baxa fram hotellprojektet på Kanaludden, valde att nonchalera myndigheter och medborgare. Detta förfarande har sedan dess fortgått och blivit närmast regel. Vart är demokratin på väg i Härnösands kommun? Ska en liten klick makthavare få diktera villkoren? Texten är fortfarande rykande aktuell!

För den som inte är prenumerant och kan läsa TÅ, finns texten utlagd här.

 

Kanaludden                                                                                                                                                                  Foto: Uno Gradin

4 september 2019:

Kammarrätten ger prövningstillstånd i Tjänstekoncessionsärendet
 
Kommunen beslutade 2016-06-20 att anta tjänstekoncessionsavtal tecknat med Attini Hotell AB. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Härnösand (mål nr 2210-16) och förvaltningsrätten avslog överklagandena 2018-12-18.
 
En  krets Härnösandsbor överklagade beslutet till Kammarrätten. Kammarrätten hörsammade överklagan och beviljade 2019-09-03 prövningstillstånd i ärendet, se bif dom (mål nr 77-19). Beslutet får enligt 33 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte överklagas.

 
Kort bakgrund:
Kommunen har tecknat ett tjänstekoncessionsavtal med Attini Hotell AB om att bolaget får driva Simhallen i 20 år med ett driftbidrag på 7,2 miljoner kr/år. I avtalet finns ett krav på att Attini Hotell AB bygger ett hotell invid Simhallen. Tjänstekoncessionsavtalet träder i kraft när Attini Hotell AB erhållit bygglov och hotellbygget är påbörjat. Undertecknad har gjort en utredning som visar att Attini Hotell AB erhåller en vinst på 50 miljoner kr under avtalsperioden, 20 år, utan att göra någon förändring alls.
 
Kommentar:
Det är glädjande men inte förvånande att Kammarrätten nu beviljar prövningstillstånd.
Prövningstillstånd ges bl.a. om domstolen finner att det finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till.
 
Det finns mycket som talar för att det tecknade tjänstekoncessionsavtalet inte kommer att godkännas av Kammarrätten.
 
Lars-Erik Eriksson

Insändare TÅ 5 september 2019:
Ledning och styrelse på Västernorrlands museum verkar totalt tondöva
"Ledning och styrelse verkar totalt tondöva. Man talar om begränsad verksamhet och nedprioriteringar. Den pedagogiska verksamheten är nerlagd, trots att pedagogerna ännu är kvar får de inte utföra sina arbetsuppgifter. Vad är poängen med det? Biblioteket är avvecklat, fotograftjänsten blir inte tillsatt, arkivet ska vara obemannat, ansvarig för föremålsvården är sparkad, utställningsproducenten likaså.
Kan någon ansvarig tala om vad i allt detta som kan anses vara begränsad verksamhet? Vad finns kvar? Vem kan hålla en visning? Varför ska vi inte kunna vända oss till museet med våra frågor? Varför ska vi överhuvudtaget komma till museet?"

Insändare 24 augusti 2019:

Konstnärernas uppmärksammade protestaktion mot nedskärningarna på Västernorrlands museum har satt ny fart på debatten. Här är hela uppropet, undertecknat av 32 av de medverkande konstnärerna på Y-salongen.
Här är konstnärernas upprop mot nedskärningarna på museet:
 

"Vi vill inte att vårt länsmuseum ska vara ett tomt hus"

 

15 juni 2019:
  
Hur mycket betalar Attini egentligen i hyra för simhallen?
 
Det pågår just nu en diskussion på Fb-sidan "Härnösand debatt". Det inlägg där diskussionen försiggår utgörs av en enkät "Är du för eller emot ett hotell vid Badhuset?" En diskussion har uppstått kring tjänstekoncessionsavtalet mellan kommunen och Attini Hotell AB.

Enligt Calle Edgren (V) (f.ö. ordförande i AB Härnösandshus och AB Härnösands kommunfastigheter)
har hotellentreprenören Patrik Attini undertecknat ett avtal där han kommer att betala en avsevärt högre hyra (3,8 miljoner kr) än det som står i det avtal Kommunfullmäktige den 20 juni 2016 fattade beslut om, 2.030.000 kr. På sid. 2, bilaga 5, "Hyreskontrakt inkl. särskilda bestämmelser", står att hyran uppgår till 2.030.000 kr. Nu är frågan var han fått sina uppgifter från. Finns ett annat avtal? Hur troligt är det att Attini tecknat ett annat avtal än det fullmäktige beslutat om? Hur troligt är det att han gått med på ett avtal där han plötsligt ska betala nästan det dubbla i hyra...?

För den intresserade lyfter vi här fram tjänstekoncessionsavtalet med bilagor, samt den ekonomiska analys av tjänstekoncessionsavtalet som Lars-Erik Eriksson utfört.

10 juni 2019:
Mark- och miljööverdomstolen på besök i Härnösand

Mark- och miljööverdomstolen genomför syn i Östanbäcken och på Kanaludden.                                        Foto: Uno Gradin

10 juni 2019
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)

Kommentar efter dagens förhandlingar av Lars-Erik Eriksson, ombud för fastighetsägarna:
 
"Mötet med Mark- och miljööverdomstolen var givande och respektfullt.
Vi har gått igenom och belyst alla sakargument och vi känner att domstolen har lyssnat på oss. Vårt vittnesförhör var betydelsefullt där sakkunskapen fick utveckla varför hotellplanen inte kan godkännas.

Av stor betydelse var också att domstolen vid besiktning på Kanaludden fick beskrivet hur det tänkta hotellet skulle byggas.

Vi ska komma ihåg att detaljplanen är upphävd av Mark- och miljödomstolen och det är Kommunen som har att styrka och bevisa att detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset. Och det tycker jag att kommunen inte har lyckats med. Det har istället blivit ännu tydligare att detaljplanen inte kan godkännas."
 

Mark- och miljööverdomstolen kommer till Härnösand

Den 30 januari 2018 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva den av Härnösands kommun antagna detaljplanen för att upprätta ett hotell på Kanaludden. Detta beslut överklagade Härnösands kommun. Härnösands kommun fick prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) beslutat att komma till Härnösand och hålla sammanträde och syn på plats. Detta har kommunen motsatt sig. Beslutet kan dock inte överklagas.
Mark- och miljööverdomstolens beslut bedömer vi som en stor framgång. Vi har nu möjlighet att på plats visa och beskriva konsekvenserna av den detaljplan som kommunen försöker att få godkänd.


14 april 2019, allehanda.se :
Nya turer om hotellet på Kanaludden - domstolen kommer till Härnösand: "En framgång för oss"

 

Läs den ekonomiska analysen av tjänstekoncessionsavtalet mellan Härnösands kommun och hotellentreprenören Patrik Attini:
  
Kommunens katastrofavtal - Ekonomisk analys
 

Insändare allehanda.se 22 november 2018:

Hotellprojektet en ekonomisk katastrof för Härnösands kommun

Kanaludden.                                                                                                                                                                 Foto: Uno Gradin

20 oktober 2018 allehanda.se:

Härnösand har fått ny stadsarkitekt. Intervju i allehanda.se med Härnösands nye stadsarkitekt:


Nye stadsarkitekten ska lära härnösandsborna bygga hus - rena drömmen för en arkitekt
 

Insändare allehanda.se 26 augusti 2018:

Anders Fahlén: "Då kommunen saknar egen juridisk kompetens är man i händerna på det som anlitad advokatfirma yrkar, mot löpande miljonräkningar och ej offentliggjord kostnad för kommuninvånarna."


Siffror kan tolkas olika - frågan är om kommunens kamp för hotellbygget är så klok

Artikel i TÅ 6 april 2018:

"Härnösandsbon Lars-Erik Eriksson vill veta mer om turerna bakom hotellplanerna i Härnösand kommun.
Han misstänker att kommunen har mörklagt viktig information.
Men kommunen vägrar lämnar ut fullständiga handlingar, trots att kammarrätten har gett sitt godkännande."


Härnösandsbo får inte ut kommunal handling - misstänker mörkning kring hotellplanerna: "Vill veta sanningen"
 

Insändare i TÅ 8 januari 2018:

"Det är en förfärlig läsning att ta del av turerna som lett fram till fiaskot med hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand. Handlar det om maktmissbruk eller inkompetens bland de styrande i kommunen? Här finns det skäl för media som den tredje statsmakten att göra en undersökande journalistik som redovisar vad som egentligen hände. Det handlar om stora skattemedel som nu ser ut att ha kastats i sjön. "
 
En massa skattepengar i sjön - turerna kring hotellbygget borde granskas
 

Allehanda.se 31 januari 2018:

"– Vi påpekade riksintresset redan när processen påbörjades. Av någon anledning har man inte lyssnat på oss. Det är lite tragiskt att det gått så här långt, säger Peter Persson....

Till saken hör att två av hans kolleger gick emot Länsstyrelsens yttrande att godkänna detaljplanen.

– Hela vår avdelning stod upp för beslutet att ha en avvikande mening, påpekar Peter Persson.
Han tror inte att Härnösands kommun får igenom ett överklagande.

– I Umeå stoppades ett hotell i ett äldre bostadsområde. Det gick vidare ända upp till regeringsrätten och domen där är prejudicerande. Sedan har vi skyskrapan i Sundsvall där politikerna var kloka och stoppade planerna i tid, säger Peter Persson.

Det framgår att han är irriterad över hur kommunledningen i Härnösand har skött frågan."


Härnösands kommun gick emot länsstyrelsens experter: "De lyssnade inte på oss"
 

2 januari 2018:
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Lars-Erik Eriksson, lantmätare och fastighetsekonom, har analyserat de ekonomiska konsekvenserna, för kommunen resp. Attini Hotel AB, av det koncessionsavtal som kommunfullmäktige antog den 20 juni 2016.


Kommunen får över avtalsperioden, 20 år, en ökad kostnad om ca 44 mkr för simhallsverksamheten.
Attini bedöms göra ett överskott om 49 mkr utan att ha behövt förändra någonting i verksamheten.

På Fb-gruppen "Härnösand Debatt" pågår just nu en diskussion, där Fred Nilsson,  hans sätt att föra politik och driva hotellfrågan diskuteras.

Där diskuteras även ekonomi. Det är slående att det enda argument som hotellförespråkarna har är att "Det finns bara en plats som entreprenören är intresserad att bygga på och det är Kanaludden". Man slås också av okunskapen om vad projektet kostat/kommer att kosta oss kommuninnevånare.

För den som vill sätta sig in en av de konsekvenser som projekt Hotell Kanaludden skulle föra med sig rekommenderas att läsa den ekonomiska analys som Lars-Erik Eriksson arbetat fram. Den baseras på kommunens egna siffror. Analysen har presenterats för samtliga politiker i kommunfullmäktige. Ingen har bestridit uppgifterna i den.


Kommunens katastrofavtal - ekonomisk analys
 

Bodil Bodén: "Två speciella byggnader i Härnösand, som är bra både för kropp och själ.                           Foto: Bodil Bodén

Sebastian Koch och Nils Koch uppvaktas av medlemmar i Utveckla Härnösand.                                       Foto: Uno Gradin

Östra Kanalen.                                                                                                                                                Foto: Kerstin Strandberg

Insändare TÅ den 20 september 2019:
Funktionshindrade drabbas och tillgängligheten minskar när museet avvecklar kulturarvs-IT: "Ofattbart"

"På Länsmuseet i Härnösand har Kulturarvs IT funnits sedan år 2000. Under dessa 19 år har de digitaliserat enorma mängder av arkivmaterial, som bland annat fotografier, uppteckningar, ljudupptagningar, noter från 1700-talet, reseskildringar, arkeologiska rapporter och mycket mer.
...
Arbetsledare är avlönad av Riksantikvarieämbetet, det vill säga museet får drygt 450 000 kronor årligen för att finansiera denna tjänst.
(Ledningen på Västernorrlands länsmuseum har inte hämtat dessa pengar under de senaste två åren, drygt 900 000 kr. Detta enligt Riksantikvarieämbetets egen statistik över Kulturarvs IT verksamheten från hela Sverige.)
...
Så länge databasen var kopplad till museets hemsida hade medborgarna möjlighet att söka i den. Det var också det material som människor främst efterfrågade på hemsidan.
På den nya hemsidan går det i nuläget bara att se en bråkdel av materialet i databasen. Det betyder inte att materialet inte finns!"

Förvirring i länsmuseet - medveten avveckling?

TÅ 16 september 2019:
 
"Det började med lugna tongångar. Men när konstens situation diskuterades på Västernorrlands museum dröjde det inte länge förrän tonen skärptes avsevärt. De medverkande konstnärerna tvivlar starkt på att nedmonteringen är tillfällig, vilket museet hävdar."
 
Brännande debatt om konstens situation på Västernorrlands museum: "Risken är att det blir mycket dyrare"

I samband med denna artikel kan vi erinra oss en insändare införd den 11 januari 2018:
 
Namnbyte på länsmuseet - då kan det lätt flyttas till Sundsvall: "Dags att slå näven i bordet"

och...

vi glömmer inte denna överenskommelse mellan de båda kommunalråden Fred Nilsson i Härnösand och Peder Björk i Sundsvall, publicerad i TÅ och ST den 16 september 2016, alltså för exakt tre år sedan:

... "På samma sätt är det viktigt att Härnösand och Sundsvall tillsammans står upp för att bevara och utveckla statlig verksamhet i Sundsvall, liksom ledande uppgifter i anslutning till den nya regionen och universitetet."...
 

Sundsvall och Härnösand i gemensamt utspel: "Vi vill stå starka tillsammans i en ny norrländsk region"

På Sundsvall kommuns hemsida kan man idag, den 16 september 2019, läsa:
 
Norra Berget nominerad till Stora Turismpriset 2019

"Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum, är ett av tre besöksmål som är nominerade att representera Västernorrland i tävlingen om Stora Turismpriset 2019 ...

... De tre regionala nominerade har valts ut av en jury bestående av; Region Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall, med Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turisms kriterier som urvalsgrund ...
De övriga kandidaterna från Västernorrlands län är Gårdsbutiken Nordingrå och Folkan Waterfront."

Simhallen                                            Foto: Kerston Strandberg

Läs domen från Mark- och Miljödomstolen

Mark- och Miljödomstolens dom angående kommunens detaljplaneändring finns att läsa här:

Det är anmärkningsvärt att kommunledningen inte lyssnat på all sakkunskap som varnat för denna utgång.
Lars-Erik Eriksson

Det finns för många faktiska omständigheter där vi konstaterat att kommunen undanhållit viktig information. Genom den tillrättalagda information som kommunen gett politiker och medborgare har kommunen vilselett allmänhet och kommunfullmäktige och entreprenören. Min uppfattning är att kommunens ledning inte längre arbetar med demokratiska metoder.
– Därför vill jag veta sanningen

Lars-Erik Eriksson i TÅ 6 april 2018

Näringslivet måste byggas från grunden och med personer som vet och kan företagande. Vi måste bygga på vår tradition som utbildningsstad. Det är inte för sent att bygga upp en ny era av egen utbildningsprofil.
Lars-Erik Eriksson

Krönika                             Av och till, helt utan någon som helst regelbundenhet, publicerar vi en krönika med innehåll som är relevant för de ämnen vi tar upp på den här sidan. Håll till godo.

Tanken är inte heller att fördröja hotellbygget, som kommunalrådet tycks tro. Utan att, med till buds stående medel, helt stoppa det, på den plats som utpekats. Duktiga företagsledare, som inte dansar efter hans pipa, verkar kommunalrådet, på ett eller annat sätt, vilja se till att bli av med. Det ger inte någon goodwill för Härnösand, att medverka till att den ene efter den andre blir avskedad, avsatt eller avslutar sin verksamhet.
Kjell Karlsson

Insändare i TÅ 26 september 2017:

"Genom påhopp försökte han (Fred Nilsson, red:s anm.) anklaga människor för sabotage mot hotellbyggnadsplanerna. Att folk har rätt att överklaga politiska idéer och beslut, det bortser kommunalrådet ifrån, och bär sig illa åt mot företagare med flera i den kommun han ska leda. Borde inte ett kommunalråd uppträda lite ödmjukt mot oss medborgare och begripa, att han inte kan bete sig hur som helst. "

Att folk har rätt att överklaga beslut bortser kommunalrådet från

 

Härnösands simhall.                                                                                                                                      Foto: Kerstin Strandberg

Debatt

Debattartikel i Dagens Samhälle 27 mars 2017:
Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden
Artikeln behandlar bl.a. en rapport från Riksantikvarieämbetet, som exempelvis konstaterar att 60% av Sveriges kommuner saknar tillgång till antikvarisk kompetens för att skydda värdefull bebyggelse.

Kommentar: Här i Härnösand har vi knappast brist på antikvarisk kompetens men vad betyder den när vi har en kommunledning som totalt ignorerar och kör över all kompetens?

Debattartikel i SvD 20 april 2017:
Ovärderliga kulturmiljöer hotas runtom i landet
Många kommuner saknar kompetens att värna bebyggelsens kulturvärden. Skärgårdsstaden Waxholm är en av de mest utsatta orterna, skriver Catarina Baldo Zagadou.

Artikel i tidskriften Fokus 14-20 oktober 2016:
 
"Nu smyger sig en ny kommersiell kultur in där få aktörer med resurser bestämmer spelreglerna. ... Och i Härnösand planeras för ett hotell på Kanaludden. Byggherren vill dra nytta av simhallen som ligger intill."

Studio Ett i P1 den 3 januari 2017:
Vi medborgare har rätt att da del av alla offentliga handlingar från alla offentliga institutioner för att ha möjlighet att sätta oss in i hur våra skattepengar används. Utveckla Härnösand har haft stora problem med att få ut offentliga handlingar från Härnösands kommun. Detta är ett demokratiskt problem. Här ett radioinslag från P1:

Många kommuner lever inte upp till offentlighetsprincipen

30 november:
Härnösands kommunfullmäktige antog i måndags, den 28 november, den nya detaljplanen för hotell vid Kanaludden.
Det är 3 veckors besvärstid fr.o.m. kommunen justerat protokollet och satt upp detta på kommunens anslagstavla. Kommunen kommer att skicka ut besvärshänvisning till alla som yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter det att protokollet är justerat och uppsatt. Detta kommer, enl uppgift, att ske nu på fredag den 2/12 eller på måndag den 5/12. Så besvärstiden kommer sannolikt att löpa ut strax före julafton.
Vi uppmanar nu alla som yttrat sig och inte fått sina synpunkter tillgodosedda att besvära sig över beslutet.
Besvären ska skickas in till Härnösands kommun och kommunen skickar besvären vidare till Mark- och Miljödomstolen.
Vi återkommer successivt med ytterligare info.

"Diskussionen om stadsrummet tar ofta avstamp i storstaden. Perspektivet är byggt på urbanisering och alltför ofta handlar det om storstadens växtvärk och förtätning; en kollektiv hypnos, ett Stockholmssyndrom där befolkningen utvecklat en beroendeställning så djup att alternativa lösningar inte ens beaktas."
Katarina Östholm

Artikel i Sundsvalls Tidning (st.nu) 15 januari 2017:
 
Venedig är en bättre förebild för Sundsvalls stadsbyggnad än Umeå
"Stadsbyggnadsfrågor väcker känslor och debatt. Men en åsikt grundad på kunskap är alltid bättre och hållbarare. Därför har arkitekten Hans Gillgren gjort en stadsmiljöanalys där han undersöker Stenstan (i Sundsvall) – i termer av historia, internationella jämförelser och förstås modeller med och utan skyskrapa."
Vi publicerar den här för att den innehåller många intressanta aspekter som vi bör ta hänsyn till när vi bygger nytt i Härnösands stad.

Artikel av Ann Lagerström från Tidningen Vi, det första numret 2017. Den innehåller många intressanta tankar som kan föra tankarna till vår kommunledning, hotellfrågan och en rad andra företeelser i samhället. En artikel som handlar om hur vi människor fungerar i grupp och vad gruppåverkan och makt kan leda till.
Alla ville ha Macchiarini när han kom

Artikel i tidskriften Arkitektur nr 6/2016:
Nytt "Foppahotell" hotar riksintresse
Ett 40 meter högt hotell ska byggas i Ölandshamnen, mitt i Kalmars riksintresse. Som grund för beslutet hänvisar samhällsbyggnadskontoret till en konsultrapport. Arkitekten Staffan Strindberg ser arkitekter abdikera från ansvaret för stadens byggande.

Insändare i Sundsvalls Tidning den 28 november 2016:
 
Bygget av skyskrapan skulle ta död på stenstan
 
Sundsvall har, som bekant, fått sitt eget höghusprojekt i riksintresset Stenstaden att strida om. Arkitekten Gert Wingårds och Nicklas Nybergs omdiskuterade och spektakulära skyskrapa mitt i det offentliga rummet. Som medborgare som vill värna om riksintressen och unika miljöer får man vara beredd att hånas på olika sätt. När argumenten tryter tar den okunnige till personangrepp. Vi har i denna grupp tidigare kallats "gamla stofiler", det nya idag, som ledarskribenten Tomas Izaias Englund nedsättande skriver är: "gnällspikar". Så den samlade expertisen i byggnadsvård i länet, två byggnadsantikvarier på länsstyrelsen och en på länsmuseet hör tillsammans med Härnösands mest erfarna arkitektkår, andra samhällsbyggare, kommunplanerare m.m. och förmodligen minst halva befolkningen i Härnösands kommun tillhör alltså i den skara som Englund okunnigt och föraktfullt hånar. Samma behandling har den grupp som protesterar mot planerna på en skyskrapa på torget i Sundsvall fått motta av en advokat vid namn Hans Fritzheimer i en insändare i Sundsvalls Tidning. De som värnar riksintresset i Sundsvall kallar han "Åldringsmaffian". Men skamgrepp lönar sig aldrig. Läs det kloka bemötandet av Örjan Torell.

TÅ 3 oktober 2016:
Katarina Östholm inleder en artikelserie om det offentliga rummet.

Städer i förändring angår alla - ny serie om staden och det offentliga rummet

"Diskussionen om stadsrummet tar ofta avstamp i storstaden. Perspektivet är byggt på urbanisering och alltför ofta handlar det om storstadens växtvärk och förtätning; en kollektiv hypnos, ett Stockholmssyndrom där befolkningen utvecklat en beroendeställning så djup att alternativa lösningar inte ens beaktas."

Livskvalitet i centrala Härnösand                                                           Foto: Kerstin Strandberg

Om man är intresserad av urbana kvaliteter ska man hålla sig borta från höga hus. Höga hus har alldeles för dålig täckning ner mot gatan, förutom i stora metropoler som New York eller Tokyo. I en mellanstor stad i Sverige blir ett sådant hus bara en ikonbyggnad. Det gick väl hem med nöd och näppe med Turning Torso, men alla som kommer efter blir bara epigoner. Det är ingenting som det går att bygga en hel rörelse på.
Håkan Forsell, urbanhistoriker

Så fel det kan bli - avskräckande exempel..

Lyssna på Radions P1 Dokumentär "Torget som försvann" om hur det gick till när Bollnäs kommun sålde sitt torg till ett danskt företag och hur det gick när finanskrisen kom...

"Kan man sälja ett torg? Ja, det kan man. Vad kostar det? Inte så mycket.
Stora planer smiddes för Brotorget i Bollnäs. Ett danskt företag skulle bygga en galleria och alla skulle vinna på affären. Så kom finanskrisen.


I berättelsen om Brotorget i Bollnäs, möter vi lokalpolitiker med stora visioner, en författare som inte tror sina öron och en ökänd affärsman iklädd svarta kostymbyxor och foppatofflor. Torget säljs till ett danskt företag som ska komma till stan och bygga en stor galleria över hela torget. Men mitt i den politiska drömmen om mer handel och jobb, gör världsekonomin ett nedslag i småstadsidyllen. Det blir finanskris, projektet fryser till is, och kvar i centrum väntar en 2500 kvadratmeter stor grusplan på nya tider. Idag, sju år senare, har Bollnäs fortfarande inte något riktigt torg." (citat från P1 Dokumentärs presentation). (Sändes söndag 10 augusti 2014 kl. 15:03 - fortfarande lika intressant!) Du kan lyssna på programmet här.

TÅ 4 oktober 2016:
Lars Anders Johansson: "En stad är ett hem och ett hem är inte en maskin"

"En stad är också ett hem, fast för många människor. Även främlingar. Vi känner oss omedelbart hemma i vissa stadsmiljöer, till och med om vi är där för första gången, medan andra aldrig upplevs som hemtrevliga, trots att vi växt upp i dem."

TÅ:s Artikelserie om det offentliga rummet fortsätter, TÅ 24 oktober 2016:
Centrum som blöder, kommuner som förlorar skattepengar - vad händer när köpladorna tar över?
Handelsplatsen är en av stadens grundpelare. Affärerna har varit centrala i städernas utveckling – tills nu. I köpladornas tidsålder tar ångermanlänningarna bilen för att shoppa på Birsta i Sundsvall eller kanske Ikea i Umeå. Centrumhandeln blöder, kommuner förlorar skattepengar, lokala näringar undermineras och även de stadsnära köpladorna förskjuter balansen mellan centrum och periferi.
Arkitekten Måns Tham skriver om externhandelns långsiktiga påverkan av svenska städer.

Tidningen Ångermanland den 13 augusti 2016:
Revolutionärens dilemma
"Det är tid att göra upp med den reaktionära modernismen innan våra städer är slutgiltigt förstörda".
Läs poeten, musikern och journalisten Lars Anders Johanssons krönika om arkitektur.

Någon annan betalar

Se slöseriombudsmannen Martin Borgs film "Någon annan betalar". En film om det utbredda slöseriet med dina skattepengar.  

Kanaludden förra sekelskiftet.

Simhallen med Östanbäcken och domkyrkan i                                                Foto: Uno Gradin

En salig röra i avtalsfrågan - beslut om avtal blev beslut om avsiktsförklaring - vad gäller?

allehanda.se 20 juni 2016:
Avsiktsförklaring om simhallen i Härnösand

Börjar hotelldrömmen slås i spillror?

Hotellbygget som bara blev en  hotelltomt...
 
Avtalsförslaget - en katastrof för kommunen?


19 maj 2016 kl. 11.00:
Föreningen Utveckla Härnösand överlämnar sitt yttrande över detaljplaneärendet till kommunen och samhällsnämndens ordförande Sara Nylund.

Ska det byggas ett hotell i Härnösand?
Berätta vad du tycker, i P4 Västernorrlands gallupundersökning, om hotellprojektet på Kanaludden!

Detaljplan för hotell på Kanaludden
Här finns handlingarna
 

Skiss Kanaludden.                                      Ur detaljplanehandlingarna Härnösands kommun.

P4 Västernorrland idag, den 10 maj 2016:

Ett steg närmare hotell på Kanaludden

P4 Västernorrlands reporter Ulla Öhman intervjuar bl.a. Utveckla Härnösands ordförande, Uno Gradin, om hotellplanerna. I samma länk kan man följa "Förmiddag i P4 Västernorrland": direkt efter de första nyheterna är ett längre inslag om Projekt Hotell Kanaludden. Missa inte det!
  

Östanbäcken.                                                    Foto: Uno Gradin

Risker:
  
Val av grundläggningsmetod kan innebära risker för intilliggande byggnader och konstruktioner. Djupa schakter kan innebära risk för ras eller skred... Slagning av sponter och pålar kan innebära skador på byggnader, ledningar och andra konstruktioner...
  
Ett givet riskobjekt i projektet är simhallen direkt öster om planerad byggnad. Även markförlagda ledningar samt intilliggande kanaler med tilhörande strandlinjer bör ses som riskobjekt i en riskanlys.
 
I det fortsatta arbetet rikommenderas därför att en riskanalys utförs som belyser ovan nämnda risker samt andra risker som kan förekomma för planerat projekt.

Utdrag ur "Kanaludden Härnösand: Geoteknisk undersökning" utförd av Ramböll

HUR KAN HÄRNÖSAND UTVECKLAS?
Planer för Härnösands kommun


I Sverige pågår en urbanisering som är rekordsnabb med internationella mått mätt. Vi kommer att tvingas ställa om vårt samhälle och plocka fram resurser som vi hittills inte visat och utnyttjat. Härnösands kommun befinner sig, liksom alla norrländska kommuner och många andra svenska kommuner i en kris.

I vår kommun finns mycket drömmar om hur vi vill se Härnösand utvecklas. Det är väldigt viktigt att vi har visioner och drömmar MEN de måste vara förankrade i en någorlunda sann bild av Härnösands situation. Med positivt tänkande kommer man långt men i den tuffa värld vi nu befinner oss räcker det inte att tro gott och tänka positivt. Vi måste ha fötterna på jorden, mer än någonsin.

Härnösands kommun har i sitt "lager" några alldeles utmärkt gjorda förslag till utvecklingsplaner för staden och kommunen som vi här vill lyfta fram och uppmuntra till att läsa. Nedan finns länkar till fem olika programförslag som är riktigt intressanta och spännande. De går också att hitta, tillsammans med en rad andra dokument, under fliken "Härnösand - faktabank" ovan.

Hans Thunell guidar oss runt bland Härnösands vackra byggnader

Artikel i TÅ 6 juli 2016:

Här är Härnösands vackraste byggnader: "Jag bländades av rådhusets arkitektur

Skiss: Krook & Tjäder                    Foto: Härnösands kommun

Kanaludden.                                                                                                            Foto: Uno Gradin

Ett hotell av den föreslagna storleken på den lilla ytan, kloss intill simhallen och ett mindre stenkast från Östanbäcken, innebär en oersättlig förlust för vårt kulturarv.
Nils Koch

Paddlare i centrala Härnösand.                                                                           Foto: Uno Gradin

Upptäck vår stads vackra arkitektur
 
"Härnösandsbyggnader - från 1700-tal till modern tid"
är titeln på en bok av Hans Thunell och Örjan Leek. Vi har fått tillstånd att visa ett urval ur boken på vår hemsida. Håll till godo!

Boken "Härnösandsbyggnader - från 1700-tal till modern tid"
av Hans Thunell och Örjan Leek.
Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

 
Uno Gradin, ordförande
070-333 37 88
Medlemsavgift 100 kr/år sätts in på bg 273-3186