Brev till medlemmarna i Utveckla Härnösand från
Lars-Erik Eriksson, ombud för fastighetsägarna

Hej alla Kära medlemmar!

Det är med viss tyngd i hjärtat vi får konstatera att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) godkände detaljplanen för hotellbygget. Domstolens beslut är inte överklagningsbart.

Min tolkning är att MÖD inte ville göra mödan värd att göra en självständig rättsanalys och verkligen gå igenom våra argument. Lättare då att gå den gena vägen och i huvudsak hänvisa till att länsstyrelsen godkänt detaljplanen och att Riksantikvarieämbetet inte ansett att detaljplanen skulle medföra påtaglig skada och därför skulle kunna godkännas. Det var den lätta vägen. Hade MÖD verkligen bemödat sig om att analysera våra argument hade de fått svårt att med någon större trovärdighet kunna hitta rimliga argument som pekade på att detaljplanen kunde tillåtas.

De tunt redovisade domskälen är anmärkningsvärt mot bakgrund av att första instans, Mark- och miljödomstolen, skrev en mycket välskriven och välargumenterad dom där den ansåg att detaljplanen inte kunde godkännas.

Jag har varit tillräckligt länge med i domstolsmål för att kunna säga att det ibland är tillfälligheter som avgör åt vilket håll domslutet faller. Det kan vara tillfälligheter som att ansvarig handläggare i tidigt skede lade sin tyngdpunkt på att tillåta detaljplanen, eller att man inte hade kurage att frångå Riksantikvarieämbetets (RAÄ) yttrande eller…

Fastighetsägarna har haft i huvudsak all sakkunskap inom kulturmiljöfrågor på sin sida. Kommunen däremot har haft de formella instanserna på sin sida (länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet). Det är intressant att notera att av den grupp på länsstyrelsen som var med och tog beslutet att godkänna detaljplanen hade inte en enda av dem adekvat miljöjuridisk utbildning. Inte ens RAÄs handläggare Anders Hedlund är utbildad inom kulturmiljövården. Han har en utbildning som miljöinspektör från universitetet i Umeå från 1980-talet!!

Det är att notera att domstolen inte kommenterat med en enda rad att RAÄs handläggare Anders Hedlund

-      inte har en relevant utbildning för det expertarbete han blivit utsedd att utföra
-      arbetar kommersiellt med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
-      på sin hemsida länkar till Sweco (som gjort detaljplanens MKB) där han
       vänskapligt benämner dem som sina kollegor med förnamn
       samt
-      arbetat partiskt genom att endast ha tagit kontakt med och träffat kommunen
       och efterfrågat deras bedömningsgrunder men inte besökt eller efterfrågat
       fastighetsägarnas bedömningsgrunder.

Det luktar samarbete mellan samhällets myndigheter där exploateringsintresset har tillåtits väga tyngre än skyddet för vårt kulturarv.

MÖDs domslut ska nog också ses mot bakgrund av att de kommersiella krafter som i allt större utsträckning tillåtits diktera villkoren för vår samhällsutveckling även här haft en påverkan på domstolens beslut. En exploatering som inte skulle ha godkänts för 15-20 år sedan godkänner man med en axelryckning idag. Motivet är att vi måste få utveckling och tillväxt…

Att MÖD godkänt detaljplanen medför inte att de ansvariga i kommunen kan frånhända sig en skuld till att komma att skada vårt kulturarv om nu hotellet blir till. Framtidens dom kan komma att bli hård.

Kära medlemmar. Vi har dock ett ess i ärmen kvar. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd på överklagan över det tjänstekoncessionsavtal kommunen och hotellbyggaren Attini har tecknat. Det avtal som skulle ge Attini 50 miljoner kr över avtalsperioden 20 år.

Ett prövningstillstånd ges när domstolen finner att det finns förutsättningar att domen kan komma att ändras. Skulle Kammarrätten upphäva koncessionsavtalet måste kommunen göra en ny upphandling. Och idag gäller tuffare villkor när man ingår ett tjänstekoncessionsavtal. Så frågan är då alldeles uppenbar: finns det någon hotellbyggare som är intresserad att bygga hotell i Härnösand om inte bonusen är i storleksordningen 50 miljoner kr?

Slutresultatet kan nu bli att kommunen står med en laga kraftvunnen detaljplan men det finns ingen hotellbyggare…

Denna lite summariska genomlysning av ärendet visar vilket enormt riskprojekt kommunen gett sig in på. Jag skulle inte vilja vara en av ansvariga personerna som har baxat fram detta projekt.

Ett litet slutord till er är att jag är jättestolt över alla som kämpat och trott på att vi kan vända det här. Det är så otroligt friskt och sunt att människor går samman och på ett värdigt och demokratiskt sätt kämpar för vad de tror på. Trots alla okvädningsord från kommunledningen.

Det gör mig glad och hoppfull.
 
Med varma hälsningar till er alla
Lars-Erik Eriksson