Kanaludden med simhallen.                                                                                                                                        Foto: David Palmståhl

Insändare Tidningen Ångermanland 15 oktober 2022:

Skyhöga risker med hotellbygge i Härnösand – finns det nog med kapital?

Blir det något hotellbygge i Härnösand?

Nya fakta kan innebära spiken i kistan för de storstilade planerna.
Hernö Gin hotell AB har dragit tillbaka sin ansökan om investeringsbidrag. Det framgår av uppgifter som vi har fått från Tillväxtverket.

Utan både statliga pengar och riskvilligt kapital känns det osäkert om hotellplanerna kan realiseras. Till detta bidrar läget med kraftigt höjda byggkostnader och skyhöga räntor.

Om inget hotell byggs innebär det att koncessionsavtalet faller och simhallen drivs även fortsättningsvis i kommunal regi.

I en artikel i Tidningen Ångermanland den 19 september 2022 anges att Hernö Gin Hotell AB ska

• sätta spaden i jorden för hotellbygget den 1 december
• överta driften av simhallen från årsskiftet.

Om detta stämmer måste Jon Hillgren ha ett stort kapital i kassakistan som Hernö Gin hotell AB och medfinansiärer är beredda att satsa på ett projekt med skyhöga risker.

Risken har de senaste åren ökat och med den omvärldssituation vi har idag torde marknaden för ett nytt hotell i Härnösand vara stendöd.

Tecknat och lagakraftvunnet tjänstekoncessionsavtal ger Hernö Gin Hotell ett kapital, över avtalsperioden 20 år, om 50-80 miljoner kronor. Det sker enligt våra beräkningar bara genom att överta driften. Våra beräkningar har inlämnats till domstol.

Ett krav för att tjänstekoncessionsavtalet ska anses vara giltigt är att tjänstekoncessions-havaren övertar en betydande del av risken för att bedriva driften av simhallen. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten ansåg att så var fallet. Domstolarnas motiv var att det avtalats att tjänstekoncessionshavaren skulle uppföra ett hotell på egen risk.

Om Hernö Gin Hotell AB ordnar finansieringen med kommunens eller kommunbolags medverkan faller grunden för att tjänstekoncessionsavtalet ska anses vara giltigt.

Att Hernö Gin Hotell AB skulle kunna överta driften av simhallen från och med årsskiftet utan att bygga hotellet är uteslutet. Det strider både mot upphandlingen och tjänstekoncessionsavtalets grunder enligt EU-direktiv.

Utveckla Härnösand kommer att noggrant följa alla investeringar som görs eller har gjorts och beslut om övertagande av driften av simhallen och bedöma om dessa är förenliga med tjänstekoncessionsavtalet och dess grunder.

Om kommunen eller kommunala bolag tar på sig investeringar/borgensåtaganden som inte är förenliga med tjänstekoncessionsavtalet eller att driften av simhallen överlåts på Hernö Gin Hotell AB utan att hotellet byggs kommer vi låta domstol pröva frågan.

Uno Gradin, ordförande Föreningen Utveckla Härnösand

 

Om kommunen eller kommunala bolag tar på sig investeringar/
borgensåtaganden som inte är förenliga med tjänstekoncessions-avtalet eller att driften av simhallen överlåts på Hernö Gin Hotell AB utan att hotellet byggs kommer vi låta domstol pröva frågan.