IDÉER OCH FÖRSLAG

Residenset med fontänen "Silvias stråle".                                                                                                                                                                                                                           Foto: Kerstin Strandberg

HUR KAN HÄRNÖSAND UTVECKLAS?
Planer för Härnösands kommun


I Sverige pågår en urbanisering som är rekordsnabb med internationella mått mätt. Vi kommer att tvingas ställa om vårt samhälle och plocka fram resurser som vi hittills inte visat och utnyttjat. Härnösands kommun befinner sig, liksom alla norrländska kommuner och många andra svenska kommuner i en kris.

I vår kommun finns mycket drömmar om hur vi vill se Härnösand utvecklas. Det är väldigt viktigt att vi har visioner och drömmar MEN de måste vara förankrade i en någorlunda sann bild av Härnösands situation. Med positivt tänkande kommer man långt men i den tuffa värld vi nu befinner oss räcker det inte att tro gott och tänka positivt. Vi måste ha fötterna på jorden, mer än någonsin.

Härnösands kommun har i sitt "lager" några alldeles utmärkt gjorda förslag till utvecklingsplaner för staden och kommunen som vi här vill lyfta fram och uppmuntra till att läsa. Nedan finns länkar till fem olika programförslag som är riktigt intressanta och spännande. De går också att hitta, tillsammans med en rad andra dokument här.

Förslag på hotell när MIUN (Mittuniversitetet) flyttar
Arkitekt Karl Spets har lämnat in ett medborgarförslag till Härnösands kommun där han presenterar en lösning för bl.a. hotell som innebär att man utnyttjar redan befintliga centrala lokaler i Härnösand. Förslaget presenteras i Tidningen Ångermanland den 17/3 och kan läsas här.
I Utveckla Härnösands utställning "Idéer och förslag på hur Härnösand kan utvecklas", kan man på sidorna 22 och framåt läsa mer om detta förslag.

Karl Spets förslag till utveckling av befintlig bebyggelse.           Foto: Kerstin Strandberg. Skiss och montage: Lars Högberg

Artikel i Tidningen Ångermanland 4 juni 2015:
Kommunen säger nej till alternativa hotell

Bra artikel om Lars Högbergs alternativ till hotellplaceringar.
Artikeln visar tydligt kommunledningens dubbelspel i hotellfrågan. Ingen från kommunledninigen har visat intresse för det material som tagits fram över alternativa hotellplaceringar. Amanda Lind tillfrågades när vi presenterade vår utställning i november om föreningen kunde få ett bidrag på 5.000 kr för att trycka upp den folder över utställningen vi tagit fram men det fanns inga pengar för det. Nej, någon marknadsföring av alternativ är Fred & Co inte beredda att göra.

Att alla hotellalternativ nu exponeras är tack vare att idéskaparna, Lars Högberg, Karl Spets m.fl. lämnat in förslagen som medborgarförslag. Då är kommunen tvingad till att ta dessa i fullmäktige. Det är sorgligt att kreativitet måste tvingas in i de beslutande kretsarna.

Fred säger i artikeln ang. projekt Kanaludden att ... "vi är nu inne i en dialog ... kan hända något till hösten .... risk att projektet rinner ut i sanden ....".
Sanningen är nog den att projektet aldrig har kommit ur sanden och det lär aldrig göra det heller.

Projekt hotell Kanaludden är, som jag sagt tidigare, det perfekta projektet för att slippa ta ansvar för de tunga frågorna:
-    att ersätta förlusten av Mittuniversitetet med en ny utbildningsplattform
-    att locka entreprenörer som bygger verksamheter till Härnösand.

Lars-Erik Eriksson

Jag skulle vilja att kommunen återskapar ett näringslivsbolag som i huvudsak består av personer med erfarenhet av eget entreprenörskap och förmåga att utveckla befintliga och nya företag.
Lars-Erik Eriksson

Utställning:
Idéer och förslag på hur Härnösand kan utvecklas

Föreningen har under tiden 19 november - 13 december visat en utställning på Sambibliotekets bottenplan. Den visar flera arkitektförslag på alternativa hotellplaceringar samt en rad andra förslag och idéer till hur Härnösand kan utvecklas. Här kan du se utställningen som pdf-fil.
Utställningstiden förlängdes efter önskemål från Sambiblioteket, då den var så uppskattad av allmänheten.

OBS! Det har insmugit sig två fel i pdf-filen: på sid. 23 står att Sigmasalen har ca 60 platser - det skall stå: Stora Hörsalen Sigma har 166 platser. På sid. 32 står inomhusskridskobana - det skall vara utomhusskridskobana.

Idéplanket:

Läs också de idéer och kommentarer som folk som sett utställningen skrivit på det idéplank som fanns uppsatt i samband med utställningen.

Bidra med idéer till Härnösands utveckling!

Alla, medlemmar såväl som icke medlemmar, är välkomna att lämna in förslag och idéer om hur Härnösands kommun kan utvecklas på ett attraktivt och spännande sätt med nya boendemiljöer, verksamhetsområden osv. Vi vill bidra till att de estetiska aspekterna och kulturmiljövärdena får en framträdande plats. Lösningar som är hållbara för framtiden ska vara en ledstjärna.

Till utvecklingsgruppens möten är alla välkomna när det passar och intresset finns. Vi tror att det är viktigt att så många som möjligt deltar i idéskapandet. Syftet är ju att vi ska inspirera varandra, låta kreativiteten flöda och trivas tillsammans.

Mejla dina idéer till info@utvecklaharnosand.se!

Näringslivet måste byggas från grunden och med personer som vet och kan företagande. Vi måste bygga på vår tradition som utbildningsstad. Det är inte för sent att bygga upp en ny era av egen utbildningsprofil. Det trummade Föreningen Utveckla Härnösand redan ut i en utställning på Sambiblioteket i oktober 2015.
Lars-Erik Eriksson

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 
Uno Gradin 070-333 37 88