INSÄNDARE & ARTIKLAR I TIDNINGEN ÅNGERMANLAND m.fl.

Kanaludden. Igår - idag - i morgon...? Foto: 1: okänd. Foto 2 och 3: Härnösands kommun. Fotomontage: Bertil Astby

Ett urval artiklar och insändare om hotellprojektet:

Insändare i TÅ 23 mars 2019:
Långa kommunala driftsavtal inte helt okomplicerat

Insändare av Nils Koch, f.d. krögare på simhallen, i TÅ 15 mars 2019:
Fel att sparka ut krögare från simhallen innan man fått klartecken om hotellbygget

Insändare allehanda.se 3 januari 2019:
Hotellbygget en riktig berg- och dalbana - om domen upphävs ligger skulden på Härnösands politiker och näringsliv

21 december 2018 allehanda.se:
Ett steg närmare hotellbygge i Härnösand: tung remissinstans ger klartecken

Insändare TÅ den 23 november 2018:
Märkligt att kalla turerna kring hotellet för velande - ett klargörande behövs tydligen

Hotellprojektet - en ekonomisk katastrof för Härnösands kommun
21 november 2018, allehanda.se:

Siffror kan tolkas olika - frågan är om kommunens kamp för hotellbygget är så klok
allehanda.se 26 augusti 2018

Hopp tänt om nya hotellet i Härnösand - domstolen beviljar prövningstillstånd
allehanda.se 25 maj 2018

Observera att det finns ett fel i artikeln. Det handlar om ett hotell med 9 våningar - inte 6 våningar, som det står i artikeln.

allehanda.se 3 mars 2018:
Härnösand överlever utan ett hotell - dags att se nya möjligheter och lösningar i stan

Insändare 8 januari 2018 i TÅ:
Medborgarna bör ha blivit tillfrågade om planerna på hotellbygget i Härnösand

TÅ 26 september 2017:
Att folk har rätt att överklaga beslut bortser kommunalrådet från


TÅ 21 september 2016:
Kommunens agerande upprör: En stor käftsmäll mot medborgarinflytandet och den demokratiska processen

allehanda.se 13 juli 2016:
Vad är det med Kanaludden som är så perfekt för ett hotell?

allehanda.se den 7 juli 2016:
Debatten rasar vidare kring hotellbygget: Kommunen sätter demokratin ur spel

TÅ 22 juni 2016
Jag blir bekymrad över politikernas löften - En friggebod uppfyller kommunens avtalskrav

Insändare allehanda.se 17 juni 2016:
Till ansvariga angående hotellbygget: Har ni koll på vad det är för avtal ni skriver på?

Insändare allehanda.se 10 juni 2016:
Kommunen tappar kontrollen - hotellbygget kan bara bli en hotelltomt

Många förödande misstag: låt inte ytterligare begås
TÅ 23 maj 2016

Hotellbygget ett hot mot vårt fina kulturarv
Allehanda.se 16 maj 2016

Hur blir det med föreningslivet - får det tillgång till  simhallen?
allehanda.se 10 maj 2016:

Föreningen Utveckla Härnösand: Ja till hotell - nej till placeringen
allehanda.se 1 maj 2016:

Lägg korten på bordet när det gäller hotellbygget i Härnösand
TÅ 5/3 1016

Äventyra inte Härnösands livgivande miljö - behåll Kanaludden
Tidningen Ångermanland 3/12 2015

Kommer kommunen att gå i borgen för hotellsatsningen?
Tidningen Ångermanland 13/10-15

Norrlands vackraste stad
Tidningen Ångermanland 27/12-14

Ö-viks nya landmärke är skrämmande att skåda
Örnsköldsviks Allehanda 4/11-14

Hotellet och förutsättningarna
Tidningen Ångermanland 17/10-14


Är hotellets lokalisering hållbar?
Tidningen Ångermanland 15/10-14

Tidningen Ångermanland 2 augusti 2014:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare/en-staende-skokartong-pa-kanaludden

Tidningen Ångermanland 25 juli 2014:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare/harnosand-samst-pa-demokrati

12 juli 2014:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare/har-miljopartiet-salt-sin-sjal

Det blir inget hotell på Kanaludden
Tidningen Ångermanland 21/3-14

I Tidningen Ångermanland, allehanda.se kan man hitta fler insändare och artiklar om hotellprojektet:

Är hotellets lokalisering hållbar?

Insändare i Tidningen Ångermanland 15 oktober 2014:

"När man ska bedöma lämpligheten i att uppföra ett höghushotell på Kanaludden finns det flera utredningar och planer som på ett planmässigt sätt behandlar ett hållbart markutnyttjande vid utvecklingen av centrala Härnösand.

I översiktsplanen finns riktlinjer för hur man ska förhålla sig till bland annat utformningen av ny bebyggelse inom centrala Härnösand som är av riksintresse för kulturmiljövården. Enligt översiktsplanen ska bebyggelsekaraktären bibehållas vid beslut om ny markanvändning. Kanaludden med simhallen ingår i riksintresseområdet.

Som viktiga planeringsunderlag vid arbetet med översiktsplanen har man angett flera utredningar där kommunen själv medverkat. Av utredningen ”Stadens gröna struktur”, även kallad kommunens Grönplan, framgår angående parkområdet vid Kanaludden att den är viktig att bevara för stadskaraktären. I Grönplanen görs en genomgripande bedömning av hur stadens stränder lämpligast bör utnyttjas med hänsyn till ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

I idéprogrammet ”Stadens stränder” redovisas många intressanta utvecklingstankar för strandområdena i centrala Härnösand. I programmet pekas simhallen och domkyrkan ut som viktiga landmärken som inte ska utsättas för konkurrens av nya exploateringar. En ny hög byggnad på Kanaludden är därför ett olämpligt inslag i stadsbilden.

Ovan nämnda utredningar och planer har antagits av kommunens politiker som viktiga beslutsunderlag vid förändringar och utveckling av staden. Ingen av dem ger stöd för uppförandet av ett höghus på Kanaludden utan visar på varför det är olämpligt med en sådan exploatering sett från ett långsiktigt hållbart markutnyttjande.

Översiktsplanens riktlinjer är även en tolkning av hur miljöbalkens bestämmelser om riksintresse för kulturmiljö ska tillgodoses. Av dessa kan konstateras att en hög byggnad av aktuellt slag på Kanaludden knappast är förenlig med lagstiftningen. Det som är avgörande för bedömningen är den föreslagna byggnadens volym och höjd. Den arkitektoniska detaljutformningen som många hävdar har ingen avgörande betydelse.

Till ovan nämnda dokument ska också knytas gällande detaljplan för Kanaludden som politikerna beslutade om år 2010. Ett beslut som fastslagit att området ska vara parkmark. I det planarbetet bedömdes det olämpligt att uppföra ett hotell vid simhallen. Av synpunkter som framfördes på planförslaget framgick tydligt det olämpliga i att uppföra en byggnad som i höjd och volym riskerar att dominera över simhallsbyggnaden, som också utgör ett viktigt landmärke på stranden. Detaljplanen gäller till 2020 och får inte ändras under den tiden mot berörda fastighetsägare enligt bestämmelser i plan- och bygglagen.

Ovanstående planer och utredningar är väl underbyggda faktaunderlag som kommunen tidigare beslutat ska gälla för att ge vägledning i markanvändningsfrågor så att kommunen kan växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Mot bakgrund av detta verkar kommunens planer på ett höghushotell på Kanaludden inte vara tillräckligt väl genomtänkta.

Bo Halvarsson"


https://www.allehanda.se/artikel/insandare/ar-hotellets-lokalisering-hallbar
 

Insändare i TÅ 26 september 2017:

"Genom påhopp försökte han (Fred Nilsson, red:s anm.) anklaga människor för sabotage mot hotellbyggnadsplanerna. Att folk har rätt att överklaga politiska idéer och beslut, det bortser kommunalrådet ifrån, och bär sig illa åt mot företagare med flera i den kommun han ska leda. Borde inte ett kommunalråd uppträda lite ödmjukt mot oss medborgare och begripa, att han inte kan bete sig hur som helst. "


Att folk har rätt att överklaga beslut bortser kommunalrådet från
 

Samrådsredogörelsen är helt enkelt en stor käftsmäll mot medborgarinflytandet och den demokratiska processen.
...
Det är ju lite märkligt att alla begåvade personer som har något att tillföra skulle sitta och arbeta på just Härnösands kommun som tjänsteman eller politiker.
...
Budskapet är tydligt. ”Medborgarna ska inte komma här och besvära oss och tro att de kan tillföra något.”

Lars-Erik Eriksson

Man utvecklar inte Härnösand genom att förstöra den genuina miljön omkring Kanaludden och Östanbäcken. Miljöer som är skyddade på nationell nivå som ett riksintresse. Miljöer som vi i dag kan vara stolta över tack vare att det funnits en medvetenhet om deras värde och respekt för det lagskydd som staten inrättat.

Ovan nämnda utredningar och planer har antagits av kommunens politiker som viktiga beslutsunderlag vid förändringar och utveckling av staden. Ingen av dem ger stöd för uppförandet av ett höghus på Kanaludden utan visar på varför det är olämpligt med en sådan exploatering sett från ett långsiktigt hållbart markutnyttjande.
Bo Halvarsson

Tvärtom framträder dessa ännu tydligare i det 180-sidiga materialet. En miljökonsekvens-beskrivning (MKB) har upprättats, ett beställningsverk där det tydligt framgår hur konsulten okritiskt antagit kommunens idéer. Luckorna och motsägelserna i MKB:n är så tydliga att de inte kan undgå att upptäckas av en kritisk och uppmärksam läsare.
Svante Blomqvist

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

Mejladress

 
Uno Gradin 070-333 37 88 info@utvecklaharnosand.se