FULSPELET KRING HOTELLET

Kanaludden med simhallen. Tornet på Härnösands domkyrka i bakgrunden t. vänster om simhallen.                                                                                                            Foto: Härnösands kommun

Skiss Kanaludden.                           Ur detaljplanehandlingarna Härnösands kommun (2016).

Att allt inte gått rätt till bakom kulisserna när det gäller hur hotellprojektet på Kanaludden baxats fram står utom alla tvivel. Det finns högst anmärkningsvärda fakta kring hanteringen från kommunens sida och minst sagt allvarliga demokratiproblem har visat sig i form av märkliga ageranden från såväl Länsstyrelsen som Länsmuseet Murberget Västernorrland.

Det finns all anledning att titta närmare på hur dessa tre offentliga institutioner hanterat demokratin när det gäller hotellprojektet. Det som från början handlade om ett hotells vara eller icke vara har mer och mer kommit att handla om hur vår kommun överskrider gränserna för demokratiska regler och tillvägagångssätt. Här ska vi undersöka hur det gick till när länsmuseet och länsstyrelsen yttrade sig om kommunens detaljplaneändring för genomförande av ett hotell på Kanaludden. Längre ned på sidan finns alla handlingar som visar de minst sagt märkliga turerna kring hotellet.

Vi börjar med Länsmuseet Murberget:

En första förutsättning för att hotellet ska kunna byggas är att gällande detaljplan måste ändras. När ett planförslag är upprättat har man möjlighet att avge yttrande över förslaget till detaljplan. Det är en förutsättning för att man sedan ska ha rätt att överklaga. Även ett urval viktiga remissinstanser har fått erbjudande om att yttra sig under planprocessen.

T.ex. har länsmuseet, genom byggnadsantikvarien Hjördis Ek, yttrat sig vid tre tidigare tillfällen (2008, 2010 och 2013) angående hotellbygget på Kanaludden. Även denna den fjärde gången (2016) yttrande sig länsmuseet genom Hjördis Ek. Men denna gång drog t.f. museichefen Eva Carron tillbaka yttrandet dagen efter yttrandetidens utgång. I sammanhanget kan nämnas att Eva Carron tidigare arbetat på länsstyrelsen, bl.a. som biträdande länsråd. Efter sin tid som t.f. länsmuseichef (där hon en av sina sista arbetsdagar "överraskade" med att stänga den populära barnavdelningen) har hon gått vidare till Sundsvalls kommun som samhällsutvecklingschef.

Av vilken anledning drog Eva Carron tillbaka länsmuseets expertutlåtande?

När föreningen upptäckte att länsmuseets yttrande inte fanns med bland de övriga
ca 40 yttrandena, försökte vi få ut det återtagna yttrandet från kommunens diarium. Det visade sig vara svårt. Det var hemligstämplat. Däremot fick vi ut ett mejl, där Eva Carron begärde tillbaka yttrandet med motiveringen att de inte hade tillräckligt underlag för att kunna yttra sig... Märkligt då Hjördis Ek yttrat sig tre gånger tidigare i samma fråga... Efter hot om JO-anmälan, fick vi slutligen ut yttrandet från diariet. Om detta går att läsa nedan.

Varför körde länsmuseichefen över sin expert?

Och varför hemligstämplade Härnösands kommun det återtagna yttrandet från länsmuseet?

Så till Länsstyrelsens agerande:


Länsstyrelsen har tidigare lämnat yttrande i hotellfrågan under skedet med detaljplaneprogrammet 2013. Vid denna tidpunkt uttryckte länsstyrelsen stor tveksamhet till föreslagen exploatering. När det så blev dags att yttra sig över den slutliga detaljplanen 2016 ändrade plötsligt länsstyrelsen sig och menade att exploateringen var fullt godtagbar. Länsstyrelsen körde även över sina egna sakkunniga experter inom kulturmiljöområdet. De båda sakkunniga på länsstyrelsen lämnade då var sin s.k. "avvikande mening" i ärendet som bilagor till yttrandet.

Av vilken anledning ändrade plötsligt länsstyrelsen uppfattning om hotellprojektet?

Varför körde länsstyrelsen över sina experter?

Beslut att ändra detaljplanen fattades i kommunfullmäktige den 28 november 2016.

Kommunens feltänk
Kommunen har kontinuerligt under planprocessen hävdat att det är viktigt att exploateringsintresset får gå före skyddet av den riksintressanta miljön vid Kanaludden och Östanbäcken. Vad kommunen inte tagit till sig är att exploateringsintresset inte kan vägas mot skyddet av ett riksintresse.
Det kommunen anför om hotellbyggnadens vikt för Härnösands framtida stadsutveckling kan inte beaktas vid rättsprövning då det är en sådan fråga som inte får påverka bedömning av påtaglig skada på riksintresset.

Det har också Mark- och miljödomstolen konstaterat i sin dom när de upphävde planen 2018-01-30.

Trots ovanstående konstaterande fortsätter kommunens tillväxtchef Uno Jonsson, att hävda att näringslivet går miste om 3 miljoner kr/månad p.g.a. uteblivet hotellbygge.
I sin framtoning vill Uno Jonsson överföra skulden för de uteblivna intäkterna på hotellmotståndarna. En märklig slutsats. Sanningen är den att kommunen satsat på ett högriskprojekt där risken för bakslag, förseningar och att planen slutligen inte godkänns är mycket hög.

 

1. Spelet bakom Murbergets yttrande:

När det upptäcks att Murberget inte lämnat in något yttrande till kommunen ringer lantmätare Lars-Erik Eriksson till byggnadsantikvarie Hjördis Ek och frågar om Länsmuseet lämnat in något yttrande. Hjördis Ek svarar att det har hon gjort.
 
När Lars-Erik kollar vidare på kommunens diarium kan man inte hitta yttrandet utan endast en skrivelse från t f museichefen Eva Carron att Länsmuseets yttrande är återkallat. När Lars-Erik ändå begär att få ut yttrandet, eftersom det är en till kommunen inkommen handling - diarieförd och allt - ges inte handlingen ut efter att registrator kontrollerat med sin chef. Lars-Erik framför att då får JO pröva utlämnandet.
 
Dagen efter får Lars-Erik ett mejl där kommunstyrelseförvaltningen har beslutat att lämna ut Länsmuseet Murbergets yttrande. Mejlkonversationen kan läsas här. Läs i tidsföljd nedifrån och upp (sid. 3-1).
 
Utlämning av allmän handling - mejlkonversation
 
Varför blev det så hett?

Allehanda.se 27 maj 2016:
Länsmuseets hotellyttrande drogs tillbaka – ”Jag är besviken och upprörd”

Länsmuseet har genom sin expert på kulturmiljö, byggnadsantikvarie Hjördis Ek, i 3 st tidigare yttranden (2009, 2010 och 2013) uttryckt sig kritiskt till hotellbygge på Kanaludden och föreslagit att hotellet lokaliseras till annan plats. Kommunen har skickat inbjudan till Länsmuseet att yttra sig över detaljplanen i nu avslutad samrådsprocess. Hjördis Ek skickade in ett yttrande till kommunen som diariefördes den 16 maj med dnr SAM 12-1029-214=73. Den 20 maj, dagen efter yttrandetidens utgång återtar tf museichef Eva Carron länsmuseets yttrande (dnr SAM 12-1029-214-114) med hänvisning till att länsmuseet inte tagit del av hela informationsunderlaget……. ett ärende som länsmuseets expert, Hjördis Ek, har handlagt sedan 2009 och alltså yttrat sig i tre gånger tidigare.
 
Läs det återtagna yttrandet här
   

En av de föreslagna skisserna till hotell på Kanaludden under detaljplaneprogrammet 2013). 2013).          Foto: Härnösands kn.

2. Alla länsstyrelsens experter överkörda... av länsstyrelsen!

Allehanda.se 31 januari 2018:

"– Vi påpekade riksintresset redan när processen påbörjades. Av någon anledning har man inte lyssnat på oss. Det är lite tragiskt att det gått så här långt, säger Peter Persson (antikvarie på länsstyrelsens kulturmiljöenhet (red:s anm.)....

Till saken hör att två av hans kolleger gick emot Länsstyrelsens yttrande att godkänna detaljplanen.

– Hela vår avdelning stod upp för beslutet att ha en avvikande mening, påpekar Peter Persson.
Han tror inte att Härnösands kommun får igenom ett överklagande.

– I Umeå stoppades ett hotell i ett äldre bostadsområde. Det gick vidare ända upp till regeringsrätten och domen där är prejudicerande. Sedan har vi skyskrapan i Sundsvall där politikerna var kloka och stoppade planerna i tid, säger Peter Persson.

Det framgår att han är irriterad över hur kommunledningen i Härnösand har skött frågan."


Härnösands kommun gick emot länsstyrelsens experter: "De lyssnade inte på oss"
 

Allehanda.se 24 maj:

"Det planerade hotellet kommer, enligt kulturmiljövårdens synsätt, att innebära påtaglig skada på riksintresset Härnösand. Som tjänsteman och representant för kulturmiljövårdsavdelningen kan jag därför inte ställa mig bakom länsstyrelsens beslut, där man för fram diametralt motsatta åsikter och synsätt."
"Det är anmärkningsvärt att kulturmiljövårdens samlade bedömning anses utgöra åsikter som inte tillmäts någon mätbar betydelse eller relevans i detta ärende", uppger Michael Thörne i ett yttrande.


Länsstyrelsens experter körs över.... av länsstyrelsen...

Länsstyrelsens yttrande över detaljplanen samt två stycken "Avvikande mening" från Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare:

Avvikande mening Michael Thörne, bebyggelseantikvarie Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Västernorrland

Avvikande mening John Molin, antikvarie/arkeolog, Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Västernorrland

Östanbäcken.                                                                                                                                                            Foto: Kerstin Strandberg.

Insändare i TÅ den 21 september 2016:
Kommunens agerande upprör: En stor käftsmäll mot medborgarinflytandet och den demokratiska processen

För den som inte är prenumerant på Tidningen Ångermanland finns texten att läsa här.
 

Simhallen med Östanbäcken och domkyrkan i bakgrunden.                                                                                         Foto: Uno Gradin

3. Kommunen vägrar lämna ut allmänna handlingar

Som en följetong under resan med kommunens planerade hotellbygge har kommunen gång på gång vägrat lämna ut allmänna handlingar till föreningen.
 

Det finns för många faktiska omständigheter där vi konstaterat att kommunen undanhållit viktig information. Genom den tillrättalagda information
som kommunen gett politiker och medborgare har kommunen vilselett allmänhet och kommunfull-
mäktige och entreprenören. Min uppfattning är att kommunens ledning inte längre arbetar med demokratiska metoder.

  
– Därför vill jag veta sanningen

Lars-Erik Eriksson i TÅ 6 april 2018             

Artikel i TÅ 6 april 2018:

"Härnösandsbon Lars-Erik Eriksson vill veta mer om turerna bakom hotellplanerna i Härnösand kommun.
Han misstänker att kommunen har mörklagt viktig information.
Men kommunen vägrar lämnar ut fullständiga handlingar, trots att kammarrätten har gett sitt godkännande."


Härnösandsbo får inte ut kommunal handling - misstänker mörkning kring hotellplanerna: "Vill veta sanningen"
 

Sweco är det företag som fick i uppdrag av Härnösands kommun att göra den nödvändiga Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som behövs för att ändra en detaljplan. Det kom att bli många versioner innan den slutgiltiga godkändes av kommunledningen. Vi hade svårt att få ut dessa skrivelser, trots att MKB:n var klar och det då ska vara offentlig handling. Efter att vi överklagat till förvaltningsdomstolen och kammarrätten fick vi så till sist ta del av flera av dem, väl bevakade av en tjänsteman. Tänk att man blir behandlad som en brottsling när man vill ta del av offentliga handlingar i den kommun man lever i och betalar skatt till...
 

Överklagan till Kammarrätten av Härnösands kommuns beslut att inte lämna ut allmänna handlingar

Dom Kammarrätten

Den slutgiltiga MKB:n (Miljökonsekvensbeskrivningen)

4. Avtalet - Ekonomiska konsekvenser

Tjänstekoncessionsavtalet en förutsättning för bygget men...

2 januari 2018:
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Lars-Erik Eriksson, lantmätare och fastighetsekonom, har analyserat de ekonomiska konsekvenserna, för kommunen resp. Attini Hotell AB, av det koncessionsavtal som kommunfullmäktige antog den 20 juni 2016.


Kommunen får över avtalsperioden - 20 år - en ökad kostnad om ca 44 mkr för simhallsverksamheten. Attini bedöms göra ett överskott om 49 mkr utan att ha behövt förändra någonting i verksamheten.

På Fb-gruppen "Härnösand Debatt" pågår just nu en diskussion, där Fred Nilsson,  hans sätt att föra politik och driva hotellfrågan diskuteras.

Där diskuteras även ekonomi. Det är slående att det enda argument som hotellförespråkarna har är att "Det finns bara en plats som entreprenören är intresserad att bygga på och det är Kanaludden". Man slås också av okunskapen om vad projektet kostat/kommer att kosta oss kommuninnevånare.

För den som vill sätta sig in en av de konsekvenser som projekt Hotell Kanaludden skulle föra med sig rekommenderas att läsa den ekonomiska analys som Lars-Erik Eriksson arbetat fram. Den baseras på kommunens egna siffror. Analysen har presenterats för samtliga politiker i kommunfullmäktige. Ingen har bestridit uppgifterna i den.


Kommunens katastrofavtal - ekonomisk analys

Hur kommunen presenterar skälig ersättning till hotellentreprenören

Med hjälp ett oprofessionellt beslutsunderlag, påstår kommunens tillväxtchef Uno Jonsson och kommundirektören Sofia Pettersson att den årliga ersättning på 7,2 miljoner kr som Attini Hotel AB får genom tjänstekoncessionsavtalet ger motsvarande kostnad som kommunen hade för att själv driva simhallen, se handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-08.

Innan kommunfullmäktige tog beslutet att anta koncessionsavtalet hade Uno Jonsson och Sofia Pettersson en redovisning av förutsättningarna för fullmäktigeledamöterna. Uno Jonsson visade ett bildspel med ett mycket svårtolkat ekonomiskt underlag som skulle styrka att föreslagen ersättning om 7,2 miljoner kr var skäligt. Underlaget har diarienummer KS 15-427-140. Ingen i församlingen kunde ha begripit hur Uno Jonsson kom till det skäliga resultatet 7,2 miljoner kr.

Lars-Erik Eriksson, lantmätare och fastighetsekonom, har i en egen utredning visat att Attini Hotel AB erhåller ett överskott på ca 2,5 miljoner kr/år eller ca 50 miljoner kr över avtalsperioden utan att behöva ändra någonting. Ingen har kunnat redovisa några felaktigheter i bedömningen.

På en direkt fråga från Lars-Erik Eriksson till Uno Jonsson om vilken kalkyl som ligger som underlag för den årliga ersättningen om 7,2 miljoner kr svarade Uno Jonsson att det finns ingen kalkyl. Det var ett reslutat av förhandlingarna mellan parterna.

Så går det till när kommunen spelar bort 50 miljoner kronor.

Demokratisk katastrof
 
"Det är en stor förolämpning mot den demokratiska processen att köra över allmänhetens möjlighet att påverka detaljplanen genom att först binda upp en Entreprenör med Simhallsentreprenad och med ett tänkt hotellbygge.
   
Första steget måste väl vara att pröva om Kanaluddsområdet är lämpligt för ett hotell? Det visar vilken arrogans och brist på respekt kommunledningen har för allmänhetens möjlighet att delta i en lagstadgad demokratisk process.
  
Tillvägagångssättet följer det valda mönstret, att inte lyssna på opinionen och köra över den med alla till buds stående medel."
 
Hotellbygget som bara blev en  hotelltomt...

Föreningen Utveckla Härnösand träffade hotellentreprenören Patrik Attini den 26 april 2016.                             Foto: Uno Gradin

Analys av tjänstekoncessionsavtalet

Det förslag till tjänstekoncessionsavtal som kommunstyrelsen idag behandlar visar sig vara ett avtal där kommunen fått lägga sig platt.

En miljökonsekvens-beskrivning (MKB) har upprättats, ett beställningsverk där det tydligt framgår hur konsulten okritiskt antagit kommunens idéer. Luckorna och motsägelserna i MKB:n är så tydliga att de inte kan undgå att upptäckas av en kritisk och uppmärksam läsare.
Svante Blomqvist
allehanda.se 7 juli 2016

12 september 2016:
Utveckla Härnösand uttrycker kritik mot hur kommunen hanterat yttrandena över detaljplaneändringen

Läs föreningens yttrande över samrådsredogörelsen här!

Östanbäcken.                           Foto: Kerstin Strandberg.

Det framgår att han (Peter Persson, antikvarie på länsstyrelsen, red:s anm.) är irriterad över hur kommunledningen i Härnösand har skött frågan:
 
– Först anlitades en konsult som tog fram en överblick på områdets känslighet. Där påpekades bland annat problemet med riksintresset. Kommunen anlitade sedan en ny konsult som kom fram till en annan uppfattning, berättar Peter Persson.
 
Vad tycker du själv om hotellplanerna?
 
– Som Härnösandsbo vill jag självklart ha ett hotell, men på en annan plats. Då hade vi inte varit där vi är idag. Och förstås tråkigt att kommunen slänger bort skattepengar på det här viset, säger Peter Persson .

Östanbäcksgatan.                                  Foto: Örjan Leek.

Hej Lars-Erik!
Kommunstyrelse-förvaltningen har beslutat att lämna ut Murberget Länsmuseet Västernorrlands yttrande.

Kommunstyrelse-förvaltningen

Kommentar till artikeln till vänster:
 
Eva Carron uppger att det som saknats i underlaget för museets yttrande är MKB, en miljökonsekvensbeskrivning. Hjördis Ek uppger i ett uttalande till föreningen att hon tagit del av alla underlag.
 
Med anledning av Eva Carrons uttalande i artikeln här intill, att länsmuseet inte ska yttra sig i detaljplanefrågan, läser vi följande utdrag ur det kulturarvsprogram som länsstyrelsen, länsmuseet och landstinget utarbetat.
Förstår hon sitt uppdrag?

Utdrag ur kulturarvsprogrammet 

Hela Kulturarvsprogrammet för Västernorrland finns här nedan:

Överklaganden till Mark - och Miljödomstolen:  
Överklaganden av detaljplan för hotell på Kanaludden

 

Anställd som expert, men fråntagen rätten att utöva sin yrkesroll i en process där demokratiska spelregler åsidosätts. Hur ska det sluta?
Svante Blomqvist
allehanda.se 7 juli 2016

 3 maj 2016:
Utveckla Härnösands skrivelse till Länsstyrelsen Samhällsbyggnad och Kulturmiljö
 
Föreningen har idag lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsen angående det planerade hotellbygget på Kanaludden. I skrivelsen, som är undertecknad av fem arkitekter och fyra andra samhällsbyggare har vi betonat vikten av att länsstyrelsen noga följer detta ärende och verkar för att det får den rättvisa behandling det förtjänar. Läs hela skrivelsen här!
 
Läs också de handlingar som kommunen lagt ut för samråd på sin hemsida. De finns nedan, uppradade under rubriken "Detaljplan för hotell på Kanaludden nu ute för samråd.

Pressmeddelande 3 maj 2016

 

Yttranden över detaljplanen maj 2016
 Här finns yttranden över detaljplanen utlagda.

Detaljplan för hotell på Kanaludden
Här finns handlingarna
 

Insändare i TÅ 8 januari 2018:

"Det är en förfärlig läsning att ta del av turerna som lett fram till fiaskot med hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand. Handlar det om maktmissbruk eller inkompetens bland de styrande i kommunen? Här finns det skäl för media som den tredje statsmakten att göra en undersökande journalistik som redovisar vad som egentligen hände. Det handlar om stora skattemedel som nu ser ut att ha kastats i sjön. "
 
En massa skattepengar i sjön - turerna kring hotellbygget borde granskas
 

Studio Ett i P1 den 3 januari 2017:
 
Ekot granskar: Kommuner följer inte offentlighetsprincipen
 
Vi medborgare har rätt att da del av alla offentliga handlingar från alla offentliga institutioner för att ha möjlighet att sätta oss in i hur våra skattepengar används. Utveckla Härnösand har haft stora problem med att få ut offentliga handlingar från Härnösands kommun. Detta är ett demokratiskt problem. Här ett radioinslag från P1.

Kommentar av Lars-Erik Eriksson på Fred Nilssons "förklaringar":
 
Fred Nilsson envisas med att påstå att det finns ett åtagande i avtalet att Attini Hotel AB ska bygga ett hotell. Vårt kommunalråd torde idag vara tämligen ensam om den uppfattningen. Finns det ingen i hans närmsta omgivning som kan informera karl'n om sakläget?

 

11 juli 2016:
Medborgare i Härnösand överklagar kommunfullmäktiges beslut om simhallsentreprenad
 
Ett tiotal kommunmedborgare har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 om simhallsentreprenad. Förvaltningsrätten kommer att pröva ärendet. Läs överklagandet här.
 


Patrik Attini:
"Jag blev lockad till Härnösand"


Kommunledningen har hela tiden påstått att den enda intressanta platsen för hotelletablering är på Kanaludden, väster om simhallen. Det har nu kommit fram att kommunledningen kontaktat Attini och lockat honom med idén om att bygga ett hotell på Kanaludden i kombination med att driva simhallen på entreprenad.

Kommunledningens beskrivning av grunderna för valet av Kanaludden är alltså inte korrekta.