ÖVERKLAGANDEN till MARK- och MILJÖDOMSTOLEN december 2016 - Detaljplan för hotell Kanaludden

Kanaludden från kyrktornet med SSK:s paviljong 1964.                                                                                                                                                                                                                 Foto: Uno Gradin

Sammanlagt har 24 överklaganden lämnats in till Mark- och Miljödomstolen angående kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplaneändringen för hotell på Kanaludden. Överklaganden från privatpersoner finns att läsa/beställa från kommunens diarium. Övriga överklaganden finns utlagda här nedan:
 

Riksintresset för kulturmiljö påverkas kraftigt och det är av kommersiella intressen som exploatören vill bygga ett hotell vid Kanaludden.
Härnösands Naturskyddsförening